Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 -Rodziny

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 -Rodziny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRROW/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.2
Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW

Czytaj więcej