Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z przyznaniem LGD dodatkowych środków finansowych na działania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniu 16.01.2020r Zarząd Stowarzyszenia zorganizował spotkanie konsultacyjne z Przedstawicielami samorządów należących do naszej LGD. Celem spotkania było zaplanowanie propozycji zmian do LSR umożliwiających wykorzystanie tych środków. Po długiej dyskusji zaproponowano następujące rozwiązanie:

Z dodatkowych – 700 000,00 PLN

Połowę środków przeznaczyć na wsparcie zakładania działalności gospodarczej –premie (wymóg programowy).

Pozostałą część przeznaczyć na rozwój infrastruktury w ramach projektów grantowych.

 Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wysokość przyznanych środków dodatkowych – 700 000,00 PLN, z czego minimum 50% musi zostać przeznaczone na działania związane z tworzeniem miejsc pracy.

Propozycja podziału w/w środków:

350 000,00 PLN  na

PRZEDSIEWZIĘCIE I.2.2. Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW

Zwiększenie wskaźnika:

 Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFRROW) – z 21 szt. na 25 szt.

 350 000,00 PLN na

PRZEDSIEWZIĘCIE I.1.5. Likwidujemy bariery z PROW

Zwiększenie wskaźników:

Liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW) – z 10 szt. na 17 szt.

Propozycje zmian można składać na piśmie do biura LGD do dnia 04.02.2020r.

Dodany 17.01.20