Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji lokalnych kryteriów wyboru operacji zaobserwowanych w ramach kolejnych naborów wniosków organizowanych przez naszą LGD, na wniosek Rady Stowarzyszenia, planujemy dokonanie zmian w w/w kryteriach. Proponowane przez Radę Stowarzyszenia zmiany dotyczą kryteriów wspólnych dla wszystkich operacji oraz tych dotyczących naborów w ramach rozwoju przedsiębiorczości ze środków PROW. Propozycje zmian wnioskowane przez Radę zawiera załącznik do niniejszej informacji – wszystkie zmiany i skreślenia odznaczone są odmiennym kolorem. Ewentualne uwagi do tych propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji mogą składać tylko mieszkańcy obszaru LSR i wnosić do dnia 30 sierpnia 2021 do godziny 15:00. Uwagi lub własne propozycje zmian można składać osobiście w obu biurach LGD lub mailowo na adres: biuro@su-se.pl.