Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

Zarząd Stowarzyszenia Serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się dnia 7 lutego 2020r w siedzibie Gminy Suwałki  (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00 , Zebranie związane jest z wyborami Zarządu, Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

W załączeniu przedstawiam proponowany porządek obrad  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Statut umieszczony jest na naszej stronie internetowej.         

Porządek obrad:

godz. 1000 – w pierwszym terminie; o godzinie 1030 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

1.            Otwarcie Walnego  Zebrania Członków i przedstawienie proponowanego porządku obrad.

2.            Wybranie Przewodniczącego  oraz sekretarza  zebrania – głosowanie jawne.

3.            Wybranie Komisji Skrutacyjnej – głosowanie jawne.

4.            Przyjęcie porządku obrad – głosowanie jawne.

5.            Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

6.            Przedstawienie sprawozdań z działalności  za 5 letnią kadencję przez Prezesa Zarządu oraz sprawozdania finansowego

7.           Przedstawienie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8.            Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.            Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Zarządu –głosowanie jawne.

10.          Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej -głosowanie jawne.

12.          Wybory  Prezesa Zarządu

       a) zgłaszanie kandydatów -głosowanie tajne,

       d) ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego  Komisji Skrutacyjnej.

13.          Wybory  Zarządu: -głosowanie tajne,

a) zgłaszanie kandydatów. 

b) ogłoszenie  wyników  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

14.          Wybory członków Komisji Rewizyjnej -głosowanie tajne,

a)          zgłaszanie kandydatów.

c)          ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

15.       Wolne wnioski i dyskusja, głosowanie nad wnioskami.

16.        Wystąpienie  nowego Prezesa Zarządu.

17.         Przedstawienie zmian  w LSR oraz dyskusja i głosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

18.        Omówienie planowanych działań Stowarzyszenia w roku 2020.

19.         Zakończenie obrad.

Informacje dotyczące planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zostały umieszczone na stronie www.su-se.pl, w module Aktualności, w dniu 17.01.2020r. -przejdź na stronę

 

Dodany 23.01.20