Nasze Cele

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniemnależytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.

AKTYWIZACJA

Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesiezrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.

OCHRONA

Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczegoobszaru lokalnej strategii rozwoju.

PODNOSZENIE DOCHODOWOŚCI

Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.

NOWE TECHNOLOGIE

Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.

INTEGRACJA

Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ichzadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych