BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR
do roku 2023

Przedsięwzięcie 11 – Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu: instalacje OZE w gospodarstwach domowych

(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi)

 

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYP nr 1 (OZE)

Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-001/17

I.Termin składania wniosków

-          Termin, od którego można składać wnioski – 09.01.2017 od godziny 7:30

-          Termin, do którego można składać wnioski – 23.01.2017 do godziny 15:00

II.         Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która będzie dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

w terminie od 09.01.2017 r. od godz. 7:30, do 23.01.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do LGD nie później niż do 23.01.2017 r. do godz. 15:00:

- wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive),

- wersji papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych po wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR) wraz z załącznikami,

- wydruku potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie. Suma kontrolna wersji XML wysłanej za pomocą generatora GWA2014 musi być taka sama jak suma kontrolna wersji papierowej wniosku,

- studium wykonalności lub analizy wykonalności projektu w formacie PDF,

- uproszczonego modelu finansowego w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xlm).

IV.Formy wsparcia

 

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

 

Planowana operacja zakłada utworzenie jednostkowych instalacji do produkcji energii elektrycznej lub/i energii cieplnej w gospodarstwach domowych oraz w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kto może składać wnioski?

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR .

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

O dofinansowanie nie mogą  ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020, oraz art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego ogłoszenia wspierane będą wyłącznie inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi).

Moc jednostkowa instalacji wytwarzającej energię :

elektryczną nie miej niż – 2,0 kW

cieplną nie mniej niż – 3,5 kW

 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia - Załącznik 3 do Procedury - Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie łącznie co najmniej 12 punktów z 37, co stanowi 32,43% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji, przy czym w część C1 dla działania: instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi) co najmniej 3 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia wsparcia są zawarte w załączniku 1- Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD.

VI.          Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych)

Z czego alokacja kwoty na produkcję energii:

-      cieplnej wynosi 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych)

-      na produkcję energii elektrycznej wynosi 800 000 PLN (słownie osiemset tysięcy złotych)

 

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce do ogłoszenia

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2016/efrr/typ-1---oze

 

1.         Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD

2.         Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 1 (OZE)

3.       Karta oceny wniosku i wyboru operacji

4.       Wzór wniosku o dofinansowanie

5.       Instrukcja wypełniania wniosku

6.       Instrukcja użytkownika GWA2014 (EFRR)

7.       Instrukcja wypełniania załączników.

8.       Formularz w zakresie OOŚ

9.       Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT

10.   Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

11.   Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

12.   Lokalna Strategia Rozwoju

13.   Regulamin Rady

14.   Wzór umowy

15.   Wzór wniosku o płatność

 

VIII.Inne ważne informacje

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-     Na każdym etapie procesu wyboru i oceny projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

-       Szczegółowe informacje odnośnie procedury wniesienia protestu są uregulowane w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378)

 

Pytania dotyczące naboru

Przydatne strony internetowe:

http://su-se.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają osobiście i telefonicznie (pn-pt. 7:30 – 15:30), oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w Suwałkach - ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny

tel: (87) 735 13 89 (w czwartek nieczynne)

e-mail:

s-s.lgd@o2.pl

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych