BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIAOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


NABÓR nr II/EFRR/2017


w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania


CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023


CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023


PRZEDSIĘWZIĘCIE: 6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy


Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020


Numer naboru w GWA RPPD 08.06.00-IZ. 00-20-020/17


 


 


I. Termin składania wniosków:


– Termin, od którego można składać wnioski: 05.06.2017 r. od godziny 08:00.


– Termin, do którego można składać wnioski: 27.06.2017 r. do godziny 15:00.


II. Miejsce składania wniosków


Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania


Ul. Tadeusza Kościuszki 71


16 – 400 Suwałki


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie


Wniosek o dofinansowanie (załącznik nr 5 do ogłoszenia) należy wypełnić w języku polskim (wyłącznie polską czcionką), zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).


Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.


Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:


 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
 • oświadczenia o przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6d do wniosku o dofinansowanie).


We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.


UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest również złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do Suwalsko –Sejneńskiej LGD (załącznik nr 3 do ogłoszenia).


IV. Formy wsparcia


Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.


V. Warunki udzielenia wsparcia


Kto może składać wnioski?


O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:


 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.


W miastach powiatowych możliwe do realizacji są jedynie projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.


Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 , poz. 2009 z późn. zm.).


O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


 


UWAGA: Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.


Wyłanianie   partnerów   do  realizacji  projektów   powinno  odbywać  się  zgodnie  z  art.  33  ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.


Na co?


Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9  Rewitalizacja małej skali.


W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:


 • uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.


Kryteria wyboru operacji


Założenia operacji powinny wpisywać się w Kryteria Ogólne oraz Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.


Minimalna liczba punktów na karcie C i C1 (ocena według lokalnych kryteriów wyboru), której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10 punktów tj. 22,72% maksymalnej liczby punktów.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru   – 44 punktów.


Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia o naborze.


VI. Finanse


Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 4020 000,00 PLN.


Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:  minimum 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych  ) wydatków kwalifikowanych.


Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%.


Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.


Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.


W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.


Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ.


W przypadku projektów realizowanych w miastach powiatowych (spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie realizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020), wartość całkowita projektu wynosi do 1 mln.


VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji


Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (dokumenty znajdują się na stronie  Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja


1.      Warunki udzielenia wsparcia.


2.      Wzór umowy o dofinansowanie.


3.      Wzór oświadczenia do LGD.


4.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).


5.      Wzór wniosku o dofinansowanie.


6.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:


a)      Formularz w zakresie OOŚ(la),


a)1 Instrukcja wypełniania OOŚ(la),


b)      Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,


c)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,


d)      Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,


e)      Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,


f)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,


g)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


7.      Wzór wniosku o płatność.


8.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


9.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.


10.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).


11.  Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.


12.  Regulamin Rady.


13.  Lokalna Strategia Rozwoju Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2015 – 2022.


VIII. Inne ważne informacje


1. Zasady rozpatrywania protestu określa  Regulamin Rady (załącznik nr 12 do ogłoszenia).


2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.


3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).


 


Miejsce udostępnienia informacji:


 • biuro Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, Ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
 •  na stronie internetowej http://su-se.pl/


Linki:


 


http://su-se.pl/


https://rpo.wrotapodlasia.pl/


www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja - link do ogłoszenia.


Pytania i odpowiedzi


W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.


 • Ul. Tadeusza Kościuszki 71,
 • 16-400 Suwałki,


tel./faks: (87) 565-53-64


e-mail: biuro@su-se.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych