BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 2 Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR
 do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 11 Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-030/17

 

 

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 10.07.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 24.07.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (załącznik nr 5 do ogłoszenia) należy wypełnić w języku polskim (wyłącznie polską czcionką), zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie:  www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

  • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
  • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
  • w wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
  • wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6d do wniosku o dofinansowanie).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest również złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do Suwalsko –Sejneńskiej LGD (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, za wyjątkiem osób fizycznych, a w szczególności:

- parki krajobrazowe,

- państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska,

- JST, ich związki i stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),

- organizacje pozarządowe,

- podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,

- przedsiębiorcy,

Decydujący dla kwalifikowalności podmiotu będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 , poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

UWAGA: Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie   partnerów   do  realizacji  projektów   powinno  odbywać  się  zgodnie  z  art.  33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

  • projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)

 

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Kryteria Ogólne oraz Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów na karcie C i C1 (ocena według lokalnych kryteriów wyboru), której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10 punktów tj. 23,80% maksymalnej liczby punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru   – 42 punkty.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia o naborze.

VI. Finanse

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE) wynosi 85%.Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% w stosunku do kosztów kwalifikowalnych. .

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 932 678,00 zł.

Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (dokumenty znajdują się na stronie  Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 

1.      Warunki udzielenia wsparcia.

2.      Wzór umowy o dofinansowanie.

3.      Wzór oświadczenia do LGD.

4.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

5.      Wzór wniosku o dofinansowanie.

6.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a)      Formularz w zakresie OOŚ(la),

a)1 Instrukcja wypełniania OOŚ(la),

b)      Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

c)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

d)      Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

e)      Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,

f)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7.      Wzór wniosku o płatność.

8.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

9.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

10.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

11.  Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

12.  Regulamin Rady.

13.  Lokalna Strategia Rozwoju Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2015 – 2022.

VIII. Inne ważne informacje

1. Zasady rozpatrywania protestu określa  Regulamin Rady (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

  • biuro Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, Ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
  •  na stronie internetowej http://su-se.pl/

Linki:

http://su-se.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 - link do ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

  • Ul. Tadeusza Kościuszki 71,
  • 16-400 Suwałki,

tel./faks: (87) 565-53-64

e-mail: biuro@su-se.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych