BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr IV/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-031/17

 

 

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 10.07.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 24.07.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (załącznik nr 5 do ogłoszenia) należy wypełnić w języku polskim (wyłącznie polską czcionką), zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie:  www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • w wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy - w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
 • wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6d do wniosku o dofinansowanie).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest również złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do Suwalsko –Sejneńskiej LGD (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, a w szczególności:

 • jednostki     samorządu     terytorialnego     oraz      ich związki, porozumienia i  stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele  statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki     sektora     finansów     publicznych     posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 , poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

UWAGA: Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie   partnerów   do  realizacji  projektów   powinno  odbywać  się  zgodnie  z  art.  33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),
 • budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
 • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
 • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
 • konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
 • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

UWAGA: O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Kryteria Ogólne oraz Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów na karcie C i C1 (ocena według lokalnych kryteriów wyboru), której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10 punktów tj. 21,27% maksymalnej liczby punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru   – 47 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia o naborze.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 

- 1 100 000,00 PLN – projekty dotyczące zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego

 

- 400 000,00 PLN – pozostałe typy projektów

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

Inne limity:

 1. Wkład własny:

§  projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;

§  w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020 - minimalny wkład własny 5% wydatków kwalifikowalnych;

§  projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

§  w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

§  w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,

§  w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (dokumenty znajdują się na stronie  Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 

1.      Warunki udzielenia wsparcia.

2.      Wzór umowy o dofinansowanie.

3.      Wzór oświadczenia do LGD.

4.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

5.      Wzór wniosku o dofinansowanie.

6.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a)      Formularz w zakresie OOŚ(la),

a)1 Instrukcja wypełniania OOŚ(la),

b)      Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

c)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

d)      Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

e)      Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,

f)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7.      Wzór wniosku o płatność.

8.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

9.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

10.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

11.  Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

12.  Regulamin Rady.

13.  Lokalna Strategia Rozwoju Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2015 – 2022.

VIII. Inne ważne informacje

1. Zasady rozpatrywania protestu określa  Regulamin Rady (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

 • biuro Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, Ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
 •  na stronie internetowej http://su-se.pl/

Linki:

 

http://su-se.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 link do ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

 • Ul. Tadeusza Kościuszki 71,
 • 16-400 Suwałki,

tel./faks: (87) 565-53-64

e-mail: biuro@su-se.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych