BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr V/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 5 Likwidujemy bariery z EFRR

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-032/17

 

 

I. . Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 10.07.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 24.07.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Ul. Tadeusza Kościuszki 71

16 – 400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (załącznik nr 5 do ogłoszenia) należy wypełnić w języku polskim (wyłącznie polską czcionką), zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie:  www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • w wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
 • wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6d do wniosku o dofinansowanie).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest również złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych do Suwalsko –Sejneńskiej LGD (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

Kluczowym    wyznacznikiem    zakwalifikowania    danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

Beneficjentami w ramach naboru mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

UWAGA: Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie   partnerów   do  realizacji  projektów   powinno  odbywać  się  zgodnie  z  art.  33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

 - infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,

- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),

- modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Kryteria Ogólne oraz Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów na karcie C i C1 (ocena według lokalnych kryteriów wyboru), której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10 punktów tj. 22,72% maksymalnej liczby punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru   – 44 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia o naborze.

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 000 000,00PLN.

1)            Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

•             Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

•             W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

•             Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

2)            Wkład własny:

•             projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;

•             projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;

Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (dokumenty znajdują się na stronie  Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 

1.      Warunki udzielenia wsparcia.

2.      Wzór umowy o dofinansowanie.

3.      Wzór oświadczenia do LGD.

4.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

5.      Wzór wniosku o dofinansowanie.

6.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a)      Formularz w zakresie OOŚ(la),

a)1 Instrukcja wypełniania OOŚ(la),

b)      Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

c)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

d)      Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

e)      Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,

f)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7.      Wzór wniosku o płatność.

8.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

9.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

10.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

11.  Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

12.  Regulamin Rady.

13.  Lokalna Strategia Rozwoju Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2015 – 2022.

VIII. Inne ważne informacje

1. Zasady rozpatrywania protestu określa  Regulamin Rady (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

 • biuro Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, Ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
 •  na stronie internetowej http://su-se.pl/

Linki:

 

http://su-se.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237 - link do ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

 • Ul. Tadeusza Kościuszki 71,
 • 16-400 Suwałki,

tel./faks: (87) 565-53-64

e-mail: biuro@su-se.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych