BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIAOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr
IV/EFS/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania


 


Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023


Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 3 Likwidujemy bariery z EFS
na operacje z zakresu typu projektu nr 10
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


 
 


Nr naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-032/17


 


Termin składania wniosków:


 


Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji
GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00


Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00


Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30


Termin rozstrzygnięcia naboru:


 


Przewidywany termin to grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.


 


II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)


Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania


Ul. Tadeusza Kościuszki 71


16 – 400 Suwałki


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie


Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014EFS, dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.


Wniosek o dofinansowanie, w formie dokumentu elektronicznego, składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl


W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014EFS) Lokalna Grupa Działania  zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.


Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:


- w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;


W wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:


- 3 egzemplarze wniosku (oryginał i 2 kopie, 2 oryginały i kopię lub 3 oryginały),


- wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,


- Oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),


UWAGA: Do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).


We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.


UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia do LGD w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze). W trakcie oceny projektu nie będą weryfikowane żadne inne dodatkowe dokumenty dołączone do wniosku.    


Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.


Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.


Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.


Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.3 wniosku.


Sposób poświadczania kopii dokumentów:


- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem” opatrzonego datą oraz podpisem osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku (czytelnym w przypadku braku pieczątki imiennej) na każdej stronie dokumentu lub


- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem od strony... do strony…”, daty oraz podpisu osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku (czytelnego w przypadku braku pieczątki imiennej). Przy tym sposobie potwierdzania za zgodność z oryginałem należy pamiętać o ponumerowaniu stron.


UWAGA: Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wg wyżej określonego schematu skutkuje koniecznością uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji wstępnej.


Dwa papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu) a następnie wpięte do segregatora (2 wersje papierowe oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014-2020). Segregator powinien zostać oznaczony na grzbiecie następującymi danymi:


- nr naboru,


- nazwa wnioskodawcy,


- tytuł projektu.


Ocenie nie podlegają wnioski w sytuacji, gdy:


- wpłyną po terminie;


- wnioski złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014EFS w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a brakuje 2 egzemplarzy w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;


- wnioski złożono w wersji elektronicznej (XML) za pomocą GWA2014EFS w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku, po terminie na złożenie wersji papierowych wniosków określonym w ogłoszeniu;


- brakuje wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą systemu GWA2014EFS; nie dopuszcza się złożenia wniosku w formacie XML w innej formie niż przesłanej przez aplikację GWA2014 np. na płycie CD/DVD;


- brakuje wniosku w wersji elektronicznej (XML lub/i PDF) na nośniku CD/DVD złożonego wraz z kompletem dokumentacji papierowej określonej w ogłoszeniu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.


UWAGA: Przed złożeniem wniosku do LGD należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem GWA2014EFS. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do LGD jego wersji papierowej. Suma kontrolna wersji XML wysłanej za pomocą generatora GWA2014EFS musi być taka sama jak suma kontrolna wersji papierowej wniosku oraz widniejąca na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku.


IV. Formy wsparcia


Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.


V. Warunki udzielenia wsparcia


Zakres tematyczny operacji


Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju a w szczególności:


Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023


Cel szczegółowy 1: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023


Przedsięwzięcie 3 Likwidujemy bariery z EFS


oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Kto może składać wnioski?


W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.


Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).


O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1  pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.


Na co można otrzymać dofinansowanie?


W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 10 zgodnie z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.: W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez:


 


  • 10a Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ogniska środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.
  • 10b Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.


 


Kryteria wyboru projektów


Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.


 Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 3 punkty.


 


VI.Finanse


Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 610 000,00 PLN


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 500 000,00 PLN


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.


Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.


VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji


Wszystkie poniższe dokumenty, w tym dotyczące naboru, Lokalna Strategia Rozwoju oraz Regulamin Rady dostępne są w biurze LGD oraz na stronie internetowej – www.su-se.pl


Bezpośredni link do dokumentacji: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-10


Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 10  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia do LGD (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)


Załącznik nr 4: Karta oceny wniosku i wyboru operacji.


Załącznik nr 5: Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały Nr 173/2263/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2016 r.


Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 7: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załącznik nr 8: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.


Załącznik nr 9: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.


Załącznik nr 10: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD


Załącznik nr 11: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.


Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.


Załącznik nr 13: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem


Załącznik nr 14: Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014


Załącznik nr 15: Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS


Załącznik nr 16: Regulamin Rady LGD


Załącznik nr 17: Lokalna Strategia Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD


Załącznik nr 18: Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji


 


 


Inne ważne informacje


-        Ochrona danych osobowych:


Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.


·      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek


Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


·      Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:


Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail:
s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30


 


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych