BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


NABÓR nr I/EFS/2017


w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania


Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023


Cel szczegółowy 1


Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023


Przedsięwzięcie 3 – Likwidujemy bariery z EFS


 


na operacje z zakresu: typ projektu 6 – Programy aktywności lokalnej


w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


 


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020


 


 


Numer naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-029/17


 


I.Termin składania wniosków:


Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji


GWA2014 EFS: 16.06.2017 r. od godziny 08:00


Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS: 05.07. 2017r. do godziny 15:00


Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05.07. 2017r. do godziny 15:30


Termin rozstrzygnięcia naboru:


 


Przewidywany termin to grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.


 


II. Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)


Suwalsko –Sejneńska Lokalna Grupa Działania


Ul. Tadeusza Kościuszki 71


16 – 400 Suwałki 


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie


Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:


 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • 3 egzemplarze wniosku (oryginał i 2 kopie, 2 oryginały i kopię lub 3 oryginały),
  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • Oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).


 


IV.             Formy wsparcia


Zaliczka/refundacja poniesionych kosztów


Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.


 


V.      Warunki udzielenia wsparcia


Zakres tematyczny operacji


·           Kto może składać wnioski?


W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych w szczególności:


i)         instytucje pomocy i integracji społecznej;


ii)        jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;


iii)      jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;


iv)       inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);


b)      podmioty ekonomii społecznej[1]:


i)         przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;


ii)        podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);


iii)      organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


iv)       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.


v)        jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy
i integracji społecznej).  


·           Na co można otrzymać dofinansowanie?


W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty  w ramach Działania 9.1  według SZOOP RPOWP 2014-2020 z zakresu typu projektu 6 – Programy aktywności lokalnej dotyczące realizacji Programów Aktywności Lokalnej (PAL) tj. wsparcia skierowanego do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:


a)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:


 • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);


·         rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego


 


b)       Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:


·          staże zawodowe, praktyki zawodowe;


·          subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);


·          poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;


·          kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;


·          zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;


·          sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.


 


c)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);


·         realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);


·         nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.


d)       Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, obejmujących m.in.:


·         udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;


·         udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;


·         udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.


 


Kryteria wyboru operacji


Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.


Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:


1)           są zgodne z LSR;


2)           zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;


3)           są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.


Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:


A. Wstępna ocena wniosków


B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (EFS)


C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD


Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).


 


Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.


VI.   Finanse


-        Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.


-        Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu


-        Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100)


-        Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)


 


VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji


Wszystkie poniższe dokumenty, w tym dotyczące naboru, Lokalna Strategia Rozwoju oraz Regulamin Rady dostępne są w biurze LGD oraz na stronie internetowej – www.su-se.pl


Bezpośredni link do dokumentacji: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efs-20161011085210/typ-6-1


 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Kryteria wyboru operacji -  Karty oceny wniosku.
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
 8. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 9. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 10.  Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 11. Wzór wniosku o płatność
 12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługiSL2014
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 15.  Regulamin Rady „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.
 16. Lokalna Strategia Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.
 17. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji
 18. Oświadczenie do LGD


 


VIII.       Inne ważne informacje


-        Ochrona danych osobowych:


Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.


·      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek


Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


·      Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:


Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail:
s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
[1] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych