BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFS/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1

Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie 3 – Likwidujemy bariery z EFS

 

na operacje z zakresu: typ projektu 7 – Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonym przez CIS i KIS

w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/17.


I.         Termin składania wniosków:

-          Termin, od którego można składać wnioski 09.01.2017

-          Termin, do którego można składać wnioski 23.01.2017

 

II.      Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.3, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 09.01.2017 r. (godz. 8:00) do 23.01.2017 r. do godziny 15:00.  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 23.01.2017 do godz. 15:30. Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 egzemplarzach wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie LGD zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o RLKS oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wniosek składany jest bezpośrednio w biurze, co oznacza osobiście  lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGD

 

IV.   Formy wsparcia

Zaliczka/refundacja poniesionych kosztów

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

·           Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR (powiat sejneński, suwalski, gmina Nowinka) z wyłączeniem osób fizycznych. Wyrażenie „z obszaru realizacji LSR…” oznacza, iż podmiot posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie objętym LSR.

w szczególności:

a)       instytucje pomocy i integracji społecznej:

I)         jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

II)        jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

III)       inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b)      podmioty ekonomii społecznej[1]:

I)         przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

II)        podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

III)       organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

IV)       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy
i integracji społecznej).  

·           Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru, wsparciem będą objęte projekty w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego według SZOOP RPOWP 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 7 -  Usługi reintegracji społeczno – zawodowej tj. wsparcia skierowanego do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, świadczone przez Centra Integracji Społecznej (CIS), w tym także :

- Utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)        są zgodne z LSR;

2)        zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)        są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A. Wstępna ocena wniosków

B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (PROW)

C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

 

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

VI.   Finanse

-        Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

-        Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu

-        Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 830 000,00 PLN (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

-        Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

-        W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wszystkie poniższe dokumenty, w tym dotyczące naboru, Lokalna Strategia Rozwoju oraz Regulamin Rady dostępne są w biurze LGD oraz na stronie internetowej – www.su-se.pl

Bezpośredni link do dokumentacji: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2016/efs/typ-7

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych.
 4. Kryteria wyboru operacji -  Karty oceny wniosku.
 5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 7. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
 9. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 10. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 11.  Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługiSL2014
 14. Regulamin Rady „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.
 15. Lokalna Strategia Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.

 

 

VIII.       Inne ważne informacje

-        Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

·      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

·      Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30[1] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych