BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRROW/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1
Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 

Przedsięwzięcie 2 - Inwestycja w przyszłość z PROW

 

na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 

I.         Termin składania wniosków:

-          Termin, od którego można składać wnioski – 10.07.2017 od godz. 8:00

-          Termin, do którego można składać wnioski – 24.07.2017 do godz. 15:30

 

II.  Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

 

III.             Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników  składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch, trwale spiętych, egzemplarzach w formie papierowej  i dołączonych do nich  wersji elektronicznych*, do siedziby Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGD.. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie wsparcia, wniosku o płatność, dokument Lokalnej Strategii Rozwoju oraz inne niezbędne dokumenty dostępne jest na stronie internetowej www.su-se.pl  oraz w biurze LGD.

* wersja elektroniczna tj. płyta CD lub DVD winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, być tożsama z wersją papierową

 

IV.   Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

·         63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

·         do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

·         do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji: W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej edukacji.

 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 

1.    Osobą fizyczną, jeżeli:

a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)    jest pełnoletnia,

c)  ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d)     ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR –  w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.        

2.    Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3.    Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-3 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w  pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym" jeżeli:

1.    Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.

2.    Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

3.    Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.

4.    Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

5.    Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

6.    Podmiot ten wykaże, że:

a)    posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)    posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)    posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)    wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

7.    Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

8.  Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a)    zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b)    zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;   

c)    udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

 

Zobowiązania Beneficjenta realizującego operację

 

1.    Zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013.

2.  Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

3.    Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.

4.  Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.

5.    Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto.

6.    Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

7.    Przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

8.    Uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

9.    Dokonywania zmian w umowie.

Koszty kwalifikowane

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:

1.    Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;

2.    Zakupu robót budowlanych lub usług;

3.    Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

4.    Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

5.    Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

6.    Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;

7.  Podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013;

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

 

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1.    Poniesione:

a)    od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b)    zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;

c)    w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

3. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

4. Przepisu pkt 1 lit. b w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1)        są zgodne z LSR;

2)        zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3)        są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A. Wstępna ocena wniosków

B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (PROW)

C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji zgodności operacji z programem  PROW 2014-2020

Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu procentowego wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia 2.

Operacja musi być zgodna z LSR czyli:

 - celem ogólnym: „Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023”.

- celem szczegółowym: „Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023”

-  musi realizować wskaźniki  produktu określone w LSR dla przedsięwzięcia nr 2

 

VI.   Finanse

 

-        Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

-        Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.

-        Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

-       

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

-      Kryteria wyboru operacji

-      Wzór wniosku o dofinansowanie

-      Instrukcja wypełniania wniosku

-      Wzór umowy o przyznaniu pomocy

-      Wzór wniosku o płatność

-      Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-      Lokalna Strategia Rozwoju

-      Regulamin Rady

 

Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 

·                                             formularz wniosku o przyznanie pomocy podpisany przez osobę/y upoważnioną/e,

·                                             oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa,

·                                             oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·                                             formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

·                                             załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku)

 

VIII.       Inne ważne informacje

-        Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

·      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

·      Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych