BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFS/2018
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel szczegółowy 1.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie 1.1.3 Likwidujemy bariery z EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z zakresu typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/18
I. Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 26 marca 2018r. od godziny 8:00 do dnia 10 kwietnia 2018r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem złożenia i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 26 marca 2018r. od godziny 8:00 do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 10 kwietnia 2018r.
Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.
II. Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:
1.    w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.3.
Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
2.    w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:
a)    egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
b)    wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
c)    oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).
3.    do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
    
Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
IV. Forma  wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej, stanowiącą załącznik do uchwały nr 252/3431/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r., stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków.
Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a)    instytucje pomocy i integracji społecznej:
i)        jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
ii)    jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
iii)    inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
b)    podmioty ekonomii społecznej (  Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
i)        przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
ii)    podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
iii)    organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
iv)    podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;
c)    jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń ).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się
do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku
o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/3840/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018 r.) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej (Programy aktywności lokalnej realizowane w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową):
a)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub     wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
b)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu     decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje     zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
c)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu     wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie     aktywizacji zawodowej);
d)        Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub     złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub     powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.
VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1 800 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.
VII. Inne ważne informacje

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,
 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl
VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1.    Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
2.    Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
3.    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
4.    Wzór oświadczenia do LGD
5.    Lokalne kryteria wyboru operacji
6.    Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
7.    Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8.    Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
9.    Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
10.    Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
11.    Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
12.    Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
13.    Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
14.    Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
15.    Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
16.    Regulamin Rady LGD
17.    Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych