1. Marlena Święcicka - Przewodniczący
  2. Mieczysław Plesiewicz
  3. Tomasz Kardel

    Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD.
    Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej LGD należy:

a. dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalnościZarządu LGD i jej biura oraz powołanych jednostek terenowych

b. składanie Walnemu Zebraniu Członków LGD wniosków z kontroli orazsprawozdań ze swej działalności,

c. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków LGD o udzielenie absolutorium dlaZarządu LGD,

d. uchwalanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej,
e.prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek przez członków LGD.

Statut LGD


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych