OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRR/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR
do roku 2023

Przedsięwzięcie I.2.4 – Ekologiczna Suwalszczyzna

na operacje z zakresu Typ operacji 1 instalacje OZE w gospodarstwach domowych
 projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-014/20

 
I.              Termin składania wniosków
 

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 20.02.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 09.03.2020 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 20.02.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 09.03.2020 r. do godziny 15:30

Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to czerwiec 2020 r.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

II.          Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

·         3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej ( 3 oryginały lub 2 oryginały i kopia) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR);

·         3 potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

·         Wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (XML i PDF)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD); wraz z załącznikami:

a.       Analiza Wykonalności Projektu/ Studium Wykonalności ( PDF)

b.      Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS)

c.       Procedury realizacji projektu grantowego (PDF)

·         Oświadczenie do LGD

 Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

IV.                        Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

·         jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
·         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).
 
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

− energia wytworzona w budowanych jednostkach powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,

− nie dopuszcza się montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe, moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną.

− moc jednostek powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię cieplną,

− inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,

− projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione);

− projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).

− grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną –kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),

− Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,

− dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu partnerstwie w rozumieniu w art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

VI.                        Finanse

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 482 610,58 PLN 

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

 Zestawienie dokumentów:

1.       Warunki udzielenia wsparcia

2.       Wzór umowy o dofinansowanie

3.       Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku

4.       Wzór wniosku o dofinansowanie

5.       Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ

b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

c) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

d) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

e) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

f) Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

6.       Wzór wniosku o płatność

7.       Lista warunków udzielenia wsparcia

8.       Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

9.       Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

10.   Wzór umowy o powierzenie grantu

11.   Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

12.   Regulamin Rady LGD

13.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny

tel: (87) 735 13 89

e-mail: s-s.lgd@o2.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Dodany 05.02.20

Pliki do pobrania

OZE_Ogloszenie2020.doc doc 418.50 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia -OZE-grant.docx docx 185.32 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_2_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_grantowego.pdf pdf 610.15 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_3_Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 532.00 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_4_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 150.58 KB Dodany 06.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5a_Formularz_w_zakresie_OOS.doc doc 418.50 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5b_Instrukcja_wypelniania_formularza_OOS.pdf pdf 687.26 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5c_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci__VAT.doc doc 357.00 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5d_Oswiadczenie_do_LGD_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 81.00 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5e_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_informacja_wobec_rejestrow_prowadzonych_przez_GDOs.doc doc 356.00 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_5f_Oswiadczenie_o_nieubieganiu_sie_o_dofinansowanie_w_ramach_projektow_realizowanych_w_osiach_glownych.doc doc 357.50 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_6_Wzor_wniosku_o_platnosc.doc doc 193.50 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_7_Lista warunków udzielenia wsparcia.pdf pdf 169.99 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_8_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.72 MB Dodany 06.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_9_Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_EFRR.pdf pdf 4.89 MB Dodany 06.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_10_Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu.docx docx 32.56 KB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_11_Instrukcja_wypelniania_zalacznikow.rtf rtf 1.08 MB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_12_Regulamin Rady LGDz6.pdf pdf 2.09 MB Dodany 06.02.2020 r. Pobierz plik
Zal_nr_13_Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.46 MB Dodany 05.02.2020 r. Pobierz plik