OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRR/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-006/22

 
I.              Termin składania wniosków
 

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.02.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.02.2022 r. do godziny 15:30

Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to lipiec 2022r.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

II.          Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika/osobę upoważnioną w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji   GWA2014 (EFRR),  która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera  tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html  

W  przypadku  wykrycia  błędów  uniemożliwiających   poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne  przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność   GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem  zgłaszania  uwag (dokument dostępny na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1645 w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres:  generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane są, w terminie określonym powyżej w:

·          wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 EFRR nr naboru w dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-006/22  Co do  zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

·         trzech egzemplarzach w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),

·         trzech egzemplarzach wersji elektronicznej wniosku (PDF i XML), nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:

1. studium wykonalności/analiza wykonalności projektu

2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do LGD (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio w siedzibie LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/ II.5  wniosku.

Sposób poświadczania kopii dokumentów:

- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem” opatrzonego datą oraz podpisem osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części IX wniosku (czytelnym w przypadku braku pieczątki imiennej) na każdej stronie dokumentu lub

- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem od strony... do strony…”, daty oraz podpisu osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części IX wniosku (czytelne- go w przypadku braku pieczątki imiennej). Przy tym sposobie potwierdzania za zgodność z oryginałem należy pamiętać o ponumerowaniu stron wniosku

Papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu) a następnie wpięte do segregatora (trzy wersje papierowe oraz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014-2020). Segregator powinien zostać oznaczony na grzbiecie następującymi danymi: nr naboru, nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu.

 

IV.                        Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typy wnioskodawców:

·         Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

·         Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

·         Organizacje pozarządowe,

·         Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

·         Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

·         Kościoły i inne związki wyznaniowe,

·         Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

·         Podmioty ekonomii społecznej,

·         Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

·         Towarzystwa budownictwa społecznego

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §  7  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  listopada  2015  r.  w  sprawie  sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów  gospodarki narodowej,  wzorów  wniosków,  ankiet  i  zaświadczeń  (Dz.U.  2015  poz.  2009).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

-    art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-    art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania  pracy cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,

-    art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

-    przepisów  zawartych  w  art.  37  ust.  3  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów w  zakresie  polityki spójności  finansowanych  w  perspektywie finansowej 2014–  2020.

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych  przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z  dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i  108  Traktatu  (Dz.  Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub  gdy  na  Wnioskodawcy  ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem  oraz z  rynkiem  wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu  i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która   zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.3 wniosku  o  dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora  projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:

ü  projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

ü  projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

ü  projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Uwaga:

Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.

Uwaga:

Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/ Analizie Wykonalności Projektu.

Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych, a działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, zarówno na etapie wnioskowania (w przypadku konkursów, które już trwają), jak i podpisywania umowy (w przypadku projektów wybranych do dofinansowania) – dotyczy projektów o takim samym zakresie rzeczowym.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 18 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

VI.                        Finanse

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach naboru:

TYPU PROJEKTU 9: Rewitalizacja małej skali wynosi 172 408,18 PLN

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

1.       Warunki udzielenia wsparcia

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie

3.       Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

4.       Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

5.       Wzór umowy o dofinansowanie

6.       Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

7.       Wzór wniosku o płatność

8.       Formularz w zakresie OOŚ

9.       Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

10.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

11.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis

12.   Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IŻ

13.   Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

14.   Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

15.   Lista warunków udzielenia wsparcia

16.   Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

17.   Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

18.   Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku

19.   Regulamin Rady LGD

20.   Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

21.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD

 

VIII.            Inne ważne informacje
 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

16-500 Sejny

tel:  604 920 602 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30

e-mail: biuro@su-se.pl

Dodany 10.01.22

Pliki do pobrania

Rewitalizacja_Ogloszenie2022.doc doc 455.00 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-1 -Warunki-udzielania-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niż-LGD-z-zakresu-typu-projektu-nr-9.docx docx 338.55 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-2-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-RPO-WP-2014-2020-EFRR1.pdf pdf 230.57 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-3-Instrukcja-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-realizacji-projektów-w-ramach-RPO-WP-2014-20205.pdf pdf 1.83 MB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-4-Instrukcja-użytkownika-Generatora-Wniosków-Aplikacyjnych-dla-RPO-WP-2014-20204.pdf pdf 4.92 MB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-5- Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR.doc doc 792.00 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-6-Instrukcja-wypełniania-załączników-do-wniosku.docx docx 193.57 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-7-Wzór-wniosku-o-płatność.pdf pdf 723.29 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-8-Formularz-w-zakresie-OOŚ.docx docx 74.19 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-9-Instrukcja-wypełniania-Formularza-w-zakresie-OOŚ.pdf pdf 672.89 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-10-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.xls xls 172.00 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-11-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inną-niż-pomoc-de-minimis.xlsx xlsx 122.29 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-12-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx docx 47.90 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-13-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT.docx docx 54.74 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-14-Oświadczenie-o-prawie-dysponowanowania-nieruchomością.docx docx 62.22 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-15-Lista-warunków-udzielenia-wsparcia-w-ramach-działania-8.6-Inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-w-zakresie-EFRR-typ-projektu-nr-91.docx docx 86.85 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-16-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-informacją-wobec-rejestrów-prowadzonych-przez-gdos.doc doc 80.50 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-17-Oświadczenie-o-nieubieganiu-sie-o-dofinansowanie-w-ramach-osi-głównych.doc doc 80.50 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-18 -Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 439.50 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-19 Regulamin Rady LGD Z8.pdf pdf 2.27 MB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-20 -Oświadczenie o danych osobowych do LGD.doc doc 88.00 KB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik
Zał-nr-21 -LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD_zmiany 12.2021.pdf pdf 2.20 MB Dodany 10.01.2022 r. Pobierz plik