Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu

Dodano 17.03.2020

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 4 i nr 5 w zakresie wskazanym w przesłanych załącznikach.

 Doprecyzowanie zapisów załącznika wynika z konieczności zachowania spójności z warunkami wsparcia wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Warszawa, 11 września 2019 r.   Pełna treść zmian. 

 Aktualizacja obowiązuje od dnia opublikowania w ramach ogłoszenia na stronie www.

Dodano 14.01.2020

Komunikat:: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Pełna treść komunikatu      Nowy załącznik obowiązuje od  07.01.2020 roku

Dodano 08.01.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFS/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/19

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 8 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 2 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 8 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 2 6 grudnia 2019r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 2 6 grudnia 2019r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1.  w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.1.5.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2.  w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:

a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).

3.  do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagrane na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

IV. Forma  wsparcia
 W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR[1] (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

Dofinansowanie przekazywane jest jako  refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego  na obszarach objętych realizacją LSR, stanowiącą załącznik do uchwały 71/1109/2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24.09.2019 r., stanowi załącznik nr … do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[2] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie         oświaty;

• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej 

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się
do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego  (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 64/1000/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020[3] (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej”  Lokalnej Grupy Działania  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego[4] na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację następujących typów projektów[5]:

5a)   Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno - przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

5b)  Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

5c)   Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych
i matematycznych obejmujące:

-  wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, , w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca
m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-  doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych  uczniów lub słuchaczy.

5d)   Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych
w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

-  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,
w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-  podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

-  programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e)   Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące
w szczególności:

-  doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia  oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania[6];

-  przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

-  wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5f)  pomoc stypendialna.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  596 690,55 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 438 650,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór oświadczenia do LGD

5.       Lokalne kryteria wyboru operacji

6.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku

9.       Przykładowy katalog wskaźników

10.   Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

11.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

12.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

13.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

14.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

15.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

16.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

17.   Regulamin Rady LGD

18.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

19.   Szczegółowe wytyczne dla typu 5 EFS

Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.
[1] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru.
[2] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.
[3] Załącznik Nr 1 do Uchwały 64/1000/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia r. 20 sierpnia 2019 r
[4] Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów (od klasy I szkoły podstawowej włącznie) wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. 
[5] W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku nowych projektów skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.  
[6] Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Dodany 24.10.19

Pliki do pobrania

Ogłoszenie_typ5_aktualny.doc doc 447.00 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Zal1_Warunki udzielenie wsparcia typ 5_aktualny.doc doc 985.00 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Do zał nr 1 zmiana w szablonie_13012020_typ_5.pdf pdf 369.59 KB Dodany 14.01.2020 r. Pobierz plik
Zal2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.pdf pdf 278.28 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal3_Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie.pdf pdf 1.60 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal4_Oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal5Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 173.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal6_Lista warunków udzielania wsparcia Działanie 9.1.doc doc 302.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal7_Wykaz stawek dla typu projektu 5.doc doc 456.50 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal8_Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku.doc doc 352.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal9_Przykładowy_katalog_wskaźników_i_dokumentów.docx docx 350.02 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal10_Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc doc 716.50 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
skan komunikatu RLKS 17 03 2020.pdf pdf 242.86 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
Nieaktualny Zal10_Wzór umowy o dofin.projektu ze środków EFS - kwoty ryczałtowe.docx docx 459.69 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal11_Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx docx 423.53 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal13_Wzór wniosku o płatność.pdf pdf 96.37 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal14_Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014.pdf pdf 49.36 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal15_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal16_Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.pdf pdf 883.42 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal17Regulamin Rady LGDz6.pdf pdf 2.37 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal18LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD.pdf pdf 1.46 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal19_Szczegółowe_wytyczne_do_typu_5.doc doc 362.50 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
skan komunikat.pdf pdf 143.84 KB Dodany 08.01.2020 r. Pobierz plik
Za12l_Nowy Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem.doc doc 374.50 KB Dodany 08.01.2020 r. Pobierz plik