Zapraszamy na szkolenia

 

Aktualnie prowadzone szkolenia

Warsztaty refleksyjne 27.01.2020

Data szkolenia: 27.01.2020
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: 20

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

1.     Przywitanie i wprowadzenie (15 min)

2.     Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego (45 min)

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

·         Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

·         Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

·         Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

3.     Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR (45 min)

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

·         Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

·         Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

4.     Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków (45 min)

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

·         W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

·         Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

·         Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

·         Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

·         Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

·         Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

·         Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

·         Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

·         Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

5.     Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD (45 min)

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

6.     Podsumowanie (30 min)

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Typ 9 i 10

Data szkolenia: 14.11.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe EFS Typ 4 i 5

Data szkolenia: 14.11.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Szkolenie w zakresie składania wniosków do naboru z funduszu EFRROW

Data szkolenia: 17.10.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

  W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71 godzina 13:00

 Szkolenie z funduszu PROW do naborów:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

Szkolenie w zakresie składania wniosków do naboru z funduszu EFRR

Data szkolenia: 17.10.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szkolenie z funduszy EFRR do naborów:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji Grantów

Data szkolenia: 11.07.2019r
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: tylko osoby realizujące granty

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFRROW 18.03.2019r

Data szkolenia: 18.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRROW 18.03.2019r Suwałki ul. T. Kościuszki 71, godz.10:00

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR ze środków EFRROW zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFRROW/2019 projekty z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFRR w dniu 19.03.2019r

Data szkolenia: 19.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRR w dniu 19.03.2019r Suwałki ul. T. Kościuszki 71 godz.10:00

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków (I/EFRR/2019; II/EFRR/2019; III/EFRR/2019) dofinasowanych ze środków EFRR.

Projekty z zakresu:

Typ 8 - Infrastruktura społeczna
Typ  9 – Rewitalizacja małej skali
Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
 

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFS

Data szkolenia: 20.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFS

20.03.2019r Suwałki godz.10:00

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR ze środków EFS zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFS/2019 projekty z zakresu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW

Data szkolenia: 19.06.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, Sejny
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków:
nr V/EFS/2018 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...
nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na
obszarach objętych realizacją LSR,
oraz
nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,
nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się
Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz
uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej LGD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę
obecności* w trakcie spotkania.

Więcej TUTAJ: http://www.su-se.pl/wdrazanie-lsr/zaproszenie.html

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

Data szkolenia: 08.05.2018
Miejsce szkolenia: w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki)
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej

Data szkolenia: 09.11.2017
Miejsce szkolenia: Gawrych Ruda
Ilość miejsc: 20

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020"