Aktualnie prowadzone szkolenia

Warsztaty refleksyjne 02.02.2018

Data szkolenia: 02.02.2018
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach
Ilość miejsc: 20

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne w dniu 2 lutego 2018 (piątek) roku na godzinę 900 do siedziby biura przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

1.       Przywitanie i wprowadzenie (15 min)

2.       Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego (45 min)

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

·         Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

·         Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

·         Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

3.       Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR (45 min)

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

·         Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

·         Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

4.       Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków (45 min)

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

·         W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

·         Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

·         Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

·         Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

·         Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

·         Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

·         Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

·         Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

·         Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

5.       Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD (45 min)

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

6.       Podsumowanie (30 min)

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.