Obowiązki informacyjne beneficjentów PROW
W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, zależnie od wysokości wparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablice lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).
Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczaniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność. Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o wsparciu operacji z EFRROW. Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji podawanych do wiadomości publicznej, np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.

Ogólne zasady stosowania znaków
Działania informacyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upublicznione są oznaczone przy pomocy następujących elementów:
• Znak Unii Europejskiej (na stronach internetowych występuje w pełnej wersji kolorystycznej, sytuacją wyjątkową dopuszczającą zastosowanie znaku UE w wersji achromatycznej (czerń i biel) bądź monochromatycznej (odcienie szarości) jest okres żałoby narodowej
• Slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
• Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 lub dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach), znak PROW 2014-2020.
Dozwolone jest umieszczanie logo beneficjenta, herbu / logo województwa lub gminy pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020.
W zestawie kilku znaków, znak Unii Europejskiej zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 201-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawiania kilku znaków / logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością). W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnienie jednego z logotypów poza ciąg znaków. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, ale którzy nie są beneficjentami.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie logotypów w poziomie, można je zamieścić w pionie, przy czym znak UE znajduje się na górze, a PROW 2014-2020 na dole.
Znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu itp.
Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle. Wersje monochromatyczne (odcienie szarości) i achromatyczne (np. czarne na białym tle) można stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie pełnego koloru, np. tłoczeni, grawerowanie, druk w jednym kolorze.
Oznaczenie miejsca realizacji operacji
Oznaczenie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna (szczegółowe informacje na st. 19, przykład na st. 22 Księgi Wizualizacji).

W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, obowiązkowo umieszczany jest w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, tymczasowy bilbord dużego formatu. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji beneficjent umieszcza na stałe tablice lub bilbord dużego formatu.

Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni tablicy, bilbordu bądź strony internetowej (widocznej strony).
Cel / nazwa operacji zawarta na tablicy / bilbordzie może różnić się od treści zawartej we wniosku aplikacyjnym pod warunkiem, że nowa treść zachowuje merytoryczny sens celu / nazwy operacji.
Wzory tablic / bilbordów odpowiednio do działań / poddziałań PROW 2014-2020 znajdują się w załącznikach do Księgi Wizualizacji.

Dodany 30.03.18