Teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
POWIATY: Augustowski, Sejneński, Suwalski
GMINY:  gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny
LICZBA LUDNOŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM : 60 000
OBSZAR DZIAŁANIA : 2366 km 2

Strategia 2015-2020

Lokalna Strategia Rozwoju
Stowarzyszenia
"Suwalsko - Sejneńska"
Lokalna Grupa Działania


Informacja o wyniku naborów

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków w ramach naborów II/EFRROW/2017, III/EFRROW/2017, III/EFRR/2017, IV/EFRR/2017 oraz V/EFRR/2017 przedstawiamy Państwu wyniki oceny dokonanej przez Radę LGD w dniu 2 sierpnia 2017.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia - 02.08.2017

W związku z zakończeniem naborów w nr II/EFRROW/2017, III/EFRROW/2017, III/EFRR/2017, IV/EFRR/2017 oraz V/EFRR/2017 informujemy, iż wnioski złożone w tych naborach rozpatrywane będą na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 02.08.2017. Początek posiedzenia Rady o godz. 10:00.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.08.2017

W związku z koniecznością aktualizacji  LSR Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków w dniu 11.08.2017. Walne zebranie odbędzie się w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45). Początek zebrania o godz. 10:00.

Informacja o wyniku naborów

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków w ramach naborów II/EFRR/2017, I/EFS/2017, II/EFS/2017, III/EFS/2017,  IV/EFS/2017 oraz protestu w ramach naboru I/EFRROW/2017 przedstawiamy Państwu wyniki oceny Rady. Poniżej do pobrania załączniki związane z procedurą oceny  wniosków i protestu.


ZAPYTANIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64, adres e-mail s-s.lgd@o2.pl,  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat . zapisów w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu dla biura LGD. 


Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem

Zapytanie dotyczy zamówienia na dostawę  nowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania.


Zadaj pytanie

Mapa obszaru działania

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie

Cele LGD i sposoby ich realizacji

  1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.
  2. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.
  3. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru lokalnej strategii rozwoju.
  4. Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.
  5. Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.
  6. Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętegodziałalnością LGD.
  7. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych