SU-SE.pl

DZIAŁAMY NA TERENIE TRZECH POWIATÓW I PIĘTNASTU GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

POWIATY: Augustowski, Sejneński, Suwalski
GMINY:  gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny
LICZBA LUDNOŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM : 60 000
OBSZAR DZIAŁNIA : 2366 km 2

Strategia 2015-2020

Lokalna Strategia Rozwoju
Stowarzyszenia
"Suwalsko - Sejneńska"
Lokalna Grupa Działania


Wzory wniosków i wniosków o płatność

Biuro "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD informuje, że dostępne są już aktualne wzory wniosków i wniosków o płatność wraz z załącznikami w ramach działania 19.2 PROW. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. 

(wzory znajdują się w dokumentach do pobrania)

Harmonogram ogłaszania konkursów

Biuro "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD informuje, że do 9 września 2016 zostanie opublikowany harmonogram ogłaszania konkursów w roku 2016 w ujęciu miesięcznym

Konkurs na LOGO - wyniki

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

KONKURS NA STWORZENIE ZNAKU (LOGA) STOWARZYSZENIA "SUWALSKO - SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WYNIKI

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania powstała w dniu 05.08.2014 na spotkaniu założycielskim w Wigrach. Wpis do KRS uzyskała w dniu 15.04.2015. Ze względu na krótką historię grupy, nie posiada ona jako podmiot doświadczenia w zakresie realizacji LSR. W jej skład weszły jednak trzy lokalne grupy działania: LGD „Sejneńszczyzna”, LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz LGD „Szelment”.

Powstanie grupy w obecnym kształcie wymuszone zostało zmianami przepisów dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania. Nie był to jednak proces sztuczny – wszystkie skupione w nowej grupie LGD posiadają długą historię współpracy, zarówno w ramach wdrażania

HARMONOGRAM

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

STATUT

Statut Stowarzyszenia
"Suwalsko-Sejneńska"
Lokalna Grupa Działania,
tekst jednolity  -
Wigry 05.VIII.2014 r.

Zadaj pytanie

Mapa obszaru działania

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie

Cele LGD i sposoby ich realizacji

  1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.
  2. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.
  3. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru lokalnej strategii rozwoju.
  4. Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.
  5. Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.
  6. Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętegodziałalnością LGD.
  7. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych