BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
POWIATY: Augustowski, Sejneński, Suwalski
GMINY:  gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny
LICZBA LUDNOŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM : 60 000
OBSZAR DZIAŁANIA : 2366 km 2

Zasady promocji projektów

Informujemy, iż obowiązują nowe zasady oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Zasady te są obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. Link do pełnej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Barwy%20Rzeczypospolitej%20Polskiej


Spotkania informacyjno - szkoleniowe dotyczące trwających naborów wniosków

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych w dniach 15 i 16 lutego 2018.

15 lutego 2018 - spotkanie dotyczące naborów w ramach EFRR (OZE) oraz EFRROW (infrastruktura ogólnodostępna)

16 lutego 2018 - spotkanie dotyczące naborów w ramach EFS (typ projektu 3 i 7)


Uwaga - zmiana wzoru umowy EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.


Warsztat refleksyjny

W terminie 2 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju "Suwalsko - Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania  W warsztacie refleksyjnym wezmą udział członkowie rady, zarządu oraz pracownicy biura.


NOWE NABORY WNIOSKÓW

Nabory w ramach wszystkich 3 Funduszy - EFS, EFRR, EFRROW. Wnioski przyjmowane będą w dniach 13 -28 lutego 2018.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 19.01.2018

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy wszystkich członków naszej organizacji na Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 19.01.2018 w siedzibie gminy Suwałki - ul. Świerkowa 45. Początek zebrania o godz. 10:00.
Dzień wolny - przerwa w pracy biura LGD

W związku z dniem ustawowo wolnym - 06 stycznia 2018- przypadającym w sobotę, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/12/2017 z dnia 21.12.2017 informujemy, że w dniu 05.01.2018 biuro LGD będzie nieczynne. Powyższe dotyczy biur w Suwałkach i Sejnach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Przerwa w pracy biura

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 lutego 2017r. dzień 3 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy w Stowarzyszeniu "Suwalsko - Sejneńska" LGD za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2017r.

ZAPYTANIA

Konsultacje zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji

W związku z zaakceptowaniem przez Radę LGD propozycji zmian w zakresie uszczegółowienia niektórych lokalnych kryteriów wyboru operacji w imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i propozycji zmian w tym zakresie.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64, adres e-mail s-s.lgd@o2.pl,  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat . zapisów w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu dla biura LGD. 


Mapa obszaru działania

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie

Cele LGD i sposoby ich realizacji

  1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.
  2. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.
  3. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru lokalnej strategii rozwoju.
  4. Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.
  5. Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.
  6. Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętegodziałalnością LGD.
  7. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych