Teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
POWIATY: Augustowski, Sejneński, Suwalski
GMINY:  gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny
LICZBA LUDNOŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM : 60 000
OBSZAR DZIAŁANIA : 2366 km 2

Strategia 2015-2020

Lokalna Strategia Rozwoju
Stowarzyszenia
"Suwalsko - Sejneńska"
Lokalna Grupa Działania


Nabór w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020

"Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, iż od dnia 05.06.2017 składać będzie można wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.6 RPO WP - Typ 9 - Rewitalizacja małej skali. Więcej informacji w zakładce nabory 2017. Bezpośredni link: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja


Spotkania informacyjno - szkoleniowe dot. EFRR - Sejny - Suwałki

W związku z zbliżającym się terminem ogłoszenia przez Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD naborów w ramach działania 8.6 RPO WP zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno – szkoleniowe. Tematyką spotkań będzie omówienie zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem naszej LGD. Omawiane będą działania: Rewitalizacja Małej Skali, Ochrona bioróżnorodności, Infrastruktura społeczna oraz Infrastruktura dziedzictwa kulturowego.


Materiały na spotkania 4 i 6 kwietnia

Przedstawiamy Państwu materiały, które będą stanowić podstawę konsultacji na spotkaniach w dniach 4 (Sejny) i 6 (Suwałki) kwietnia 2017. Zapraszamy na spotkania oraz do dzielenia się uwagami w formie mailowej na adres: s-s.lgd@o2.pl.Spotkania informacyjno - konsultacyjne - Sejny - Suwałki

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjno - informacyjnych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 20. Spotkania odbędą się w dniach: 4 kwietnia (Sejny, ul. Piłsudskiego 34 - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego) oraz 6 kwietnia (Suwałki, ul. Świerkowa 45, Urząd Gminy Suwałki). Początek spotkań o godz. 10:00. Planowany czas trwania: do 4 godzin.
Tematyka spotkania:
1. Omówienie proponowanych przez Radę LGD zmian w kryteriach wyboru operacji.
2. Przedstawienie założeń konkursów grantowych planowanych na rok 2017.
3. Omówienie zmian edytorskich w LSR - ujednolicenie zapisów Strategii.

Materiały informacyjne dotyczące tematyki spotkania zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD www.su-se.pl w dziale Aktualności do dnia 30.03.2017.

ZAPYTANIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64, adres e-mail s-s.lgd@o2.pl,  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat . zapisów w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu dla biura LGD. 


Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem

Zapytanie dotyczy zamówienia na dostawę  nowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania.


Zadaj pytanie

Mapa obszaru działania

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie

Cele LGD i sposoby ich realizacji

  1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.
  2. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.
  3. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru lokalnej strategii rozwoju.
  4. Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.
  5. Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.
  6. Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętegodziałalnością LGD.
  7. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych