Zaproszenie na zdalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

Działając na podstawie § 17 p 2 statutu Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków na dzień 20 listopada 2020 roku, które odbędzie się o godzinie 13:00  (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Il termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 13:30.  

Zarząd LGD w trosce o zdrowie członków zdecydował się skorzystać ze zmian w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)  art. 10 w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, gdzie wprowadzono możliwość zdalnego głosowania. W sali obrad przy ul. Tadeusza Kościuszki 71(siedziba LGD) w Suwałkach znajdować się będą tylko niezbędne osoby prezentujące poszczególne punkty porządku obrad. Pozostali członkowie, po uprzedniej rejestracji i weryfikacji mają możliwość uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków LGD zdalnie, oglądając transmisję i wypowiadając się za pomocą platformy ZOOM. Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie WZC.

Listopadowe WZC jest standardowym zebraniem w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz wprowadzenia niezbędnych zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawdzenie listy uczestników zalogowanych oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok oraz  prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty za 2019 rok.

6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat: sprawozdania finansowego, podziału zysku/pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Zarządu  za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Zarządu za 2019 rok w tym sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie powodu zmian w LSR i ich treści oraz dyskusja nad proponowanymi zmianami.
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad.
Szczegóły dotyczące rejestracji, transmisji i głosowań w czasie zdalnego WZC znajdują się w załączonym Regulaminie zdalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD .

Dodany 05.11.20