Zapraszamy na szkolenia

 

Aktualnie prowadzone szkolenia

Warsztaty refleksyjne 28.01.2019

Data szkolenia: 28.01.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: 20

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 do siedziby biura przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

1.      9.00 Przywitanie i wprowadzenie (15 min)

2.      Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego, stopień wykonania kamienia milowego na 2018r.

3.      Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można
ją uznać za zadowalającą?

·    Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

·    Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

·    Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

4.      Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

·    W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

·    Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

·    Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

5.      W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

·    Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

·    Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

·    Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

6.      W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania
na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

·    Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

·    Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

7.      Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

·    Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

·    Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

8.      Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

·    Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

9.      Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

10.  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

11.  Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

12.  Sposób wykorzystania rekomendacji.

13.  Zakończenie spotkania 15.00

Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW

Data szkolenia: 19.06.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, Sejny
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków:
nr V/EFS/2018 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...
nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na
obszarach objętych realizacją LSR,
oraz
nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,
nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się
Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz
uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej LGD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę
obecności* w trakcie spotkania.

Więcej TUTAJ: http://www.su-se.pl/wdrazanie-lsr/zaproszenie.html

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

Data szkolenia: 08.05.2018
Miejsce szkolenia: w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki)
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej

Data szkolenia: 09.11.2017
Miejsce szkolenia: Gawrych Ruda
Ilość miejsc: 20

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020"