Przedstawiamy poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

Dodany 23.04.18