Uwaga! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD. Beneficjenci, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim i planują wprowadzić zmiany w tej umowie skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Obowiązek ten, wynika z treści umowy o przyznaniu pomocy: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania” (§ 12, pkt. 7 umowy – dla podejmujących; § 14, pkt. 7 umowy – dla pozostałych podmiotów).

Poniżej zamieściliśmy wniosek o wydanie opinii