Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z analizą wykonania wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dodatkowo proponujemy zmian wynikające z prowadzonych konsultacji społecznych:

- likwidacja wskaźnika „Liczba podmiotów wspartych poprzez specjalistyczne doradztwo (EFRROW)” w ramach przedsięwzięcia I.1.2 jako nie powiązanego z wydatkami oraz możliwego do realizacji w ramach innych działań niż 19.2 PROW

- utworzenia nowego typu działania w ramach typu operacji 9 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności poprzez wsparcia tworzenia i funkcjonowania Klubów Seniora.

Zmiana powyższa odbyłaby się poprzez likwidację konkursów polegających na tworzeniu Centrów Integracji Społecznej i przesunięcia kwoty 830 000,00 zł do wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”. Wskaźnik ten zwiększyłby się o 100 osób (do 160) zaś wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (EFS)” uległby zmniejszeniu o 200 osób (do 280).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami tych zmian i wnoszenia do nich uwag. Uwagi można zgłaszać do dn. 07.06.2019 do godz. 9:30 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres biuro@su-se.pl, telefonicznie 791 357 688 lub osobiście w biurach LGD w Sejnach i Suwałkach w godzinach ich funkcjonowania.

Dodany 23.05.19