Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w LSR

W związku z korzystnym dla naszego Stowarzyszenia przeliczeniem różnic kursowych występujących podczas przeliczania kwoty dostępnych środków na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych zmian wynikających z powyższych przeliczeń.

Według obliczeń wykonanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, do wykorzystania w ramach konkursów organizowanych przez LGD pozostało:

- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 1 355 541,20 PLN

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 1 282 650,70 PLN

-  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 421061,48 Euro

Zgodnie z rekomendacją Rady Stowarzyszenia środki powyższe planujemy przeznaczyć odpowiednio:

- EFS – całość oszczędności przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia  I.1.3. Likwidujemy bariery z EFS. Podział tych środków pomiędzy poszczególne typy operacji: typ operacji nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 440 000,00 PLN, typ operacji nr  6 - Programy aktywności lokalnej  oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności- 915541,20 PLN

- EFRRcałość oszczędności przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia I.1.6. Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy. Podział tych środków pomiędzy poszczególne typy operacji: całość uzyskanych oszczędności na realizację typu 9  - Rewitalizacja małej skali

- EFRROWcałość oszczędności przeznaczyć na realizację I.2.2.  Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje z zakresu premii na zakładanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie, dbając o zwiększenie stopnia integracji społeczności lokalnych i rozumiejąc utrudniony dostęp do atrakcyjnej oferty edukacyjnej na terenach wiejskich, proponujemy dodanie do planu komunikacji LGD ze społecznością lokalną możliwości organizacji spotkań edukacyjno – integracyjnych. Całość kosztów tego typu inicjatyw, minimum po 1 w roku na terenie każdej z gmin objętej Lokalną Strategią,  byłaby pokrywana ze środków przeznaczanych na funkcjonowanie biura LGD.

 Prosimy o wnoszenie uwag do tych propozycji do dnia 27 października 2020 do godz. 15:00.

Uwagi można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres obu biur LGD oraz pocztą elektroniczną na adres: biuro@su-se.pl 

Dodany 16.10.20