Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 11.05.2023r.

           W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Początek Zebrania o godz. 10:00.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zebrania.

2.       Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

3.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4.       Przyjęcie porządku zebrania.

5.       Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok

6.       Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat: sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z działalności Zarządu  za 2022 rok. 

7.       Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok w tym sprawozdania finansowego.

8.       Omówienie wniosków z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
i stanu opracowywania LSR na lata 2023-2030

9.       Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia

10.    Głosowanie nad przyjęciem zmienionego statutu Stowarzyszenia

11.    Przeprowadzenie wyborów uzupełaniających do Rady LGD

12.     Przeprowadzenie wyborów uzupełaniających do Zarządu LGD

13.    Wolne wnioski.

14.    Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad.

Dodany 26.04.23