Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zaprasza Członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Gminy Suwałki  (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.

2.      Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.      Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za rok 2018.

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018 .

7.      Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8.      Podjęcie  uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9.      Dyskusja i głosowanie nad propozycjami przesunięć kwot i wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju.

10.  Wolne wnioski.

11.  Zakończenie zebrania.

Dodany 24.05.19