Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (3)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

 Porządek obrad:

1.               Otwarcie Walnego Zebrania.

2.               Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

3.               Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4.               Przyjęcie porządku zebrania.

5.               Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok

6.               Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat: sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z działalności Zarządu  za 2021 rok. 

7.               Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Zarządu za 2021 rok w tym sprawozdania finansowego.

8.               Przedstawienie kolejnych działań LGD na lata 2022 -2023, w tym procesu opracowania LSR na kolejny okres programowania.

9.               Wolne wnioski.

10.           Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad.

Dodany 09.09.22