OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.5 Likwidujemy bariery z EFRR

na operacje z zakresu Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-41/18

 I.              Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 10.08.2018r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 31.08.2018r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 10.08.2018r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 31.08.2018r. do godziny 15:30

Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to listopad 2018r.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

II.          Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

IV.                        Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

 jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe.
Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą że świadczą ww. usługi.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz.2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

    207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

    przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

·         Infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa

·         Infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi)

·         Modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług

·         Projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo – wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

VI.                        Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 528 270,41 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Wkład Własny:

–  projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych wydatków kwalifikowalnych (Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020),

– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Dla projektów  objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce menu bocznego Nabory wniosków – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

Zestawienie dokumentów:

1.       Warunki udzielenia wsparcia

2.       Wzór umowy o dofinansowanie

3.       Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku

4.       Wzór wniosku o dofinansowanie

5.       Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ(la)

b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

d) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

e) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

f) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

g) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

i) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis

6.       Wzór wniosku o płatność

7.       Lista warunków udzielenia wsparcia

8.       Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

9.       Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

10.   Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

11.   Regulamin Rady LGD

12.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD

13.   Oświadczenie do LGD

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny

tel: (87) 735 13 89

e-mail: s-s.lgd@o2.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Dodany 27.07.18

Pliki do pobrania

Ogłoszenie III_EFRR_2018 pdf 758.06 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia - infr społeczna.docx docx 130.86 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_2_Wzor_umowy_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.13 MB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_3_Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 438.50 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_4_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 134.94 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5a_Formularz_w_zakresie_OOŚla.docx docx 75.26 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5b_Instrukcja_wypelniania_Formularza_w_zakresie_OOŚla.pdf pdf 731.11 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5c_Oświadczenie_o_prawie_dysponowanowania_nieruchomością_.docx docx 63.04 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5d_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT.docx docx 193.42 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5e_Oswiadczenie_do_LGD_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 81.00 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5f_Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_informacją_wobec_rejestrów_prowadzonych_przez_DGOŚ.docx docx 189.40 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5g_Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx docx 47.96 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5h_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx xlsx 112.78 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_5i_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xls xls 165.00 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_6_Wzor_wniosku_o_platnosc.doc doc 193.50 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_7_Lista_warunkow_udzielenia_wsparcia_typ8.docx docx 271.11 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_8_Instrukcja_wypelnienia_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.16 MB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_9_Instrukcja_uzytkownika_GWA2014EFRR.pdf pdf 4.17 MB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_10_Instrukcja_wypelnienia_zalacznikow_do_wniosku.docx docx 248.27 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_11Regulamin Rady LGD.pdf pdf 2.31 MB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_12Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.48 MB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik
Zal_nr_13_oświadczenie_do_LGD.doc doc 81.00 KB Dodany 27.07.2018 r. Pobierz plik