OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr I/EFRR/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy
Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/21
I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 15.02.2021 r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.01.2021 r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 15.02.2021 r. do godziny 15:30
Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to lipiec 2021r.
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.
II. Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Tadeusza Kościuszki 71
16-400 Suwałki
Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika/osobę upoważnioną w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera
tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1645 w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane są, w terminie określonym powyżej w:
• wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 EFRR nr naboru w dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/21 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
• trzech egzemplarzach w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),
• trzech egzemplarzach wersji elektronicznej wniosku (PDF i XML), nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. studium wykonalności/analiza wykonalności projektu (załącznik nr 18 do Ogłoszenia)
2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do LGD (załącznik nr 21 do Ogłoszenia)
Złożenie wniosku następuje bezpośrednio w siedzibie LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/ II.5 wniosku.
Sposób poświadczania kopii dokumentów:
- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem” opatrzonego datą oraz podpisem osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części IX wniosku (czytelnym w przypadku braku pieczątki imiennej) na każdej stronie dokumentu lub
- umieszczenie pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem od strony... do strony…”, daty oraz podpisu osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części IX wniosku (czytelne- go w przypadku braku pieczątki imiennej). Przy tym sposobie potwierdzania za zgodność z oryginałem należy pamiętać o ponumerowaniu stron wniosku
Papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu) a następnie wpięte do segregatora (trzy wersje papierowe oraz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014-2020). Segregator powinien zostać oznaczony na grzbiecie następującymi danymi: nr naboru, nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu.
IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielenia wsparcia:
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.
Typy wnioskodawców:
- Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
- Organizacje pozarządowe,
- Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.
Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.:
gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:
 projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.
Uwaga:
Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.
Uwaga:
Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/ Analizie Wykonalności Projektu.
Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych, a działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, zarówno na etapie wnioskowania (w przypadku konkursów, które już trwają), jak i podpisywania umowy (w przypadku projektów wybranych do dofinansowania) – dotyczy projektów o takim samym zakresie rzeczowym.
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji (załącznik nr 19 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
VI. Finanse
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)
Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach naboru:
TYPU PROJEKTU 9: Rewitalizacja małej skali wynosi 1 138 616,69 PLN
Maksymalna wartość dofinasowania: 200 000,00 PLN.
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie http://www.su-se.pl
1. Warunki udzielenia wsparcia
2. Wzór wniosku o dofinansowanie
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
4. Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)
5. Wzór umowy o dofinansowanie
6. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku
7. Wzór wniosku o płatność
8. Formularz w zakresie OOŚ
9. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis
12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IŻ
13. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
14. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
15. Lista warunków udzielenia wsparcia
16. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ
17. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej
18. Wzór Analizy Wykonalności Projektu
19. Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku
20. Regulamin Rady LGD
21. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych
22. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD
VIII. Inne ważne informacje
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,
16-500 Sejny
tel: 604 920 602 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

Dodany 30.12.20

Pliki do pobrania

Rewitalizacja_Ogloszenie2020.pdf pdf 355.61 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-1 -Warunki-udzielania-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niż-LGD-z-zakresu-typu-projektu-nr-9.pdf pdf 769.76 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-2-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-RPO-WP-2014-2020-EFRR1.pdf pdf 256.59 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-3-Instrukcja-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-realizacji-projektów-w-ramach-RPO-WP-2014-20205.pdf pdf 1.83 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-4-Instrukcja-użytkownika-Generatora-Wniosków-Aplikacyjnych-dla-RPO-WP-2014-20204.pdf pdf 4.92 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-5- Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR.doc doc 792.00 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-6-Instrukcja-wypełniania-załączników-do-wniosku.pdf pdf 568.00 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-7-Wzór-wniosku-o-płatność.pdf pdf 723.29 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-8-Formularz-w-zakresie-OOŚ.docx docx 74.19 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-9-Instrukcja-wypełniania-Formularza-w-zakresie-OOŚ.pdf pdf 1.43 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-10-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.xls xls 172.00 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-11-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inną-niż-pomoc-de-minimis.xlsx xlsx 122.29 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-12-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.docx docx 47.90 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-13-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT.docx docx 54.74 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-14-Oświadczenie-o-prawie-dysponowanowania-nieruchomością.docx docx 62.22 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-15-Lista-warunków-udzielenia-wsparcia-w-ramach-działania-8 (10).6 Inwestycje na-rzecz-rozwoju-lokalnego.doc doc 189.50 KB Dodany 21.10.2021 r. Pobierz plik
Zał-nr-16-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-informacją-wobec-rejestrów-prowadzonych-przez-gdos.doc doc 80.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-17-Oświadczenie-o-nieubieganiu-sie-o-dofinansowanie-w-ramach-osi-głównych.doc doc 80.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-18-Wzór-Analizy-Wykonalności-Projektu.docx docx 72.36 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-19 -Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.pdf pdf 269.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-20-Regulamin Rady.docx docx 304.47 KB Dodany 30.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-21 -Oświadczenie o danych osobowych do LGD.doc doc 88.00 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
Zał-nr-22-LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD_zmiany 11 2020.pdf pdf 1.43 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik