Komunikat!

W związku z trwającym naborem wniosków nr III/EFRR/2019 informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2019r. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Obowiązuje od dnia opublikowania

Dodano w dniu 03.04.2019r

Komunikat!

W związku z błędnym opisem wskaźnika produktu w pierwotnej wersji załącznika nr 1 do ogłoszenia został on skorygowany: Str. 11:

Było: Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich

Jest: Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

 Zmiany obowiązują od dnia publikacji

Dodano 29.03.2019

Komunikat!

W związku z błędnymi wartościami wskaźników planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków nr III/EFRR/2019 informujemy, iż dokonano zmian zapisów w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zapisy skorygowane:

Powierzchnia  zrewitalizowanych obszarów: było 15 km² jest 0,2 ha

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na  rewitalizowanych obszarach: było 6 szt. jest 2 szt.

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: było 15 km² jest 0,2 ha.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano 20.03.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr III/EFRR/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYP nr 9

Nr w generatorze GWA2014 –RPPD.08.06.00-IZ.00-20-006/19

 
I.              Termin składania wniosków
 

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.03.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 05 12.04.2019 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.03.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 05 12.04.2019 r. do godziny 15:30

Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to wrzesień 2019r.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

II.          Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

·         3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej ( 3 oryginały lub 2 oryginały i kopia) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR);

·         3 potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

·         Wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (XML i PDF)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD); wraz z załącznikami:

a.       Analiza Wykonalności Projektu/ Studium Wykonalności ( PDF)

b.      Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS)

·         Oświadczenie do LGD ( załącznik nr 5e)

Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

IV.                        Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

•        Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

•        Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

•        Organizacje pozarządowe,

•        Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

•        Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

•        Kościoły i inne związki wyznaniowe,

•        Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

•        Podmioty ekonomii społecznej,

•        Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

•        Towarzystwa budownictwa społecznego.

 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).
 
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:

ü  projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

ü  projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

ü  projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Uwaga:

Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.

Uwaga:

Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/ Analizie Wykonalności Projektu.

Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych, a działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, zarówno na etapie wnioskowania (w przypadku konkursów, które już trwają), jak i podpisywania umowy (w przypadku projektów wybranych do dofinansowania) – dotyczy projektów o takim samym zakresie rzeczowym.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

VI.                        Finanse

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi

1 093 440,25 PLN

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

1.       Warunki udzielenia wsparcia

2.       Wzór umowy o dofinansowanie

3.       Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku

4.       Wzór wniosku o dofinansowanie

5.       Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ(la)

b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

d) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

e) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

f) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

g) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

i) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis

j) Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

6.       Wzór wniosku o płatność

7.       Lista warunków udzielenia wsparcia

8.       Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

9.       Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

10.   Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

11.   Regulamin Rady LGD

12.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD

VIII.            Inne ważne informacje
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

16-500 Sejny

tel:  604 920 602 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30

e-mail: biuro@su-se.pl

 

Dodany 02.03.19

Pliki do pobrania

Rewitalizacja_Ogloszenie2019.doc doc 419.00 KB Dodany 03.04.2019 r. Pobierz plik
Zal_1_Warunki-udzielenia-wsparcia-rewitalizacja-2019_aktualizacja 29.03.2019.doc doc 620.50 KB Dodany 03.04.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_2_Wzór umowy o dofinansowanie projektu EFRR.doc doc 854.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_3_Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 440.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_4_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 107.98 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5a_Formularz_w_zakresie_OOŚla.docx docx 75.32 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5b_Instrukcja_wypelniania_Formularza_w_zakresie_OOŚla.pdf pdf 731.11 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5c_Oświadczenie_o_prawie_dysponowanowania_nieruchomością_.docx docx 63.87 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5d_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT.docx docx 54.88 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5e_Oswiadczenie_do_LGD_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 81.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5f_Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_informacją_wobec_rejestrów_prowadzonych_przez_DGOŚ.docx docx 50.86 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5g_Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx docx 47.96 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5h_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx xlsx 112.78 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5i_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xls xls 165.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5j_Oswiadczenie_o_nieubieganiu_sie_o_dofinansowanie_w_osi_glownej.doc doc 66.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_6_Wzor_wniosku_o_platnosc.doc doc 193.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_7_ Rewitalizacja - lista warunków udzielenia wsparcia.docx docx 283.03 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_8_Instrukcja_wypelnienia_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.72 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_9_Instrukcja_uzytkownika_GWA2014EFRR.pdf pdf 4.27 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_10_Instrukcja_wypelnienia_zalacznikow_do_wniosku.docx docx 201.64 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_11_Regulamin Rady LGDz4 02 2019.pdf pdf 2.09 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_12Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.46 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik