Komunikat  -Zmiana załącznika Regulaminu Rady

Informujemy, iż uległ zmianie Regulamin Rady Suwalsko-Sejneńskiej LGD załącznik do naboru nr 11 w zakresie zmiany Załącznika nr 1 do części A Karty oceny wniosku i wyboru operacji (RPOWP) -

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) punkt 9 „Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem

rozliczania określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków.”

Obowiązuje od dnia publikacji

 Dodany: 24.10.2019r

NABÓR nr VI/EFRR/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.1.6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

na operacje z zakresu Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/19

 
I.              Termin składania wniosków
 

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.10.2019 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 30.09.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 28.10.2019 r. do godziny 15:30

Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to wrzesień marzec 2020r.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

II.          Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Tadeusza Kościuszki 71

16-400 Suwałki

 

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.

III.          Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

·         3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej ( 3 oryginały lub 2 oryginały i kopia) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR);

·         3 potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

·         Wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (XML i PDF)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD); wraz z załącznikami:

a.       Analiza Wykonalności Projektu/ Studium Wykonalności ( PDF)

b.      Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS)

·         Oświadczenie do LGD ( załącznik nr 5e)

Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

IV.                        Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

VI.                        Warunki udzielenia wsparcia:

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych a w szczególności:

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i Stowarzyszenia,
instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).
 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz.2009).

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 

    207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

    przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego tj.:

·         prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),

·         budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,

·         dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·         zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),

·         dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,

·         konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów  i ich zabezpieczenia,

·         zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Wyposażenie obiektów kultury jest możliwe jeśli służy kultywowaniu dziedzictwa kulturowego, materialnego lub niematerialnego.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

VII.                        Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1 100 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Wkład Własny:

–  projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15%

– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Dla projektów  objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

VII.          Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce menu bocznego Nabory wniosków – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

 

Zestawienie dokumentów:

 

1.       Warunki udzielenia wsparcia

2.       Wzór umowy o dofinansowanie

3.       Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny wniosku

4.       Wzór wniosku o dofinansowanie

5.       Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ

b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

d) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

e) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

f) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

g) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

i) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis

j) Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

k) ) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IZ

6.       Wzór wniosku o płatność

7.       Lista warunków udzielenia wsparcia

8.       Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

9.       Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

10.   Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

11.   Regulamin Rady LGD

12.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny

tel: (87) 735 13 89

e-mail: s-s.lgd@o2.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Dodany 15.09.19

Pliki do pobrania

Dziedzictwo_Ogloszenie2019.pdf pdf 279.32 KB Dodany 17.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia dziedzictwo2019.docx docx 136.93 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_2_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR.doc doc 784.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_3_Lokalne kryteria wyboru -karta oceny operacji.doc doc 444.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_4_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 150.58 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5a_Formularz_w_zakresie_OOS.doc doc 418.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5b_Instrukcja_wypelniania_formularza_OOS.pdf pdf 687.26 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5c_Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.doc doc 382.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5d_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci__VAT.doc doc 357.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5e_Oswiadczenie_do_LGD_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 81.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5f_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_informacja_wobec_rejestrow_prowadzonych_przez_GDOs.doc doc 356.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5g_Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc doc 359.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5h_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsb xlsb 86.63 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5i_Formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsb xlsb 94.44 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5j_Oswiadczenie_o_nieubieganiu_sie_o_dofinansowanie_w_ramach_projektow_realizowanych_w_osiach_glownych.doc doc 357.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_5k-Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowychIZ.docx docx 63.65 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_6_Wzor_wniosku_o_platnosc.doc doc 193.50 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_7_Lista_warunkow_udzielenia_wsparcia_w_ramach_dzialania_8.6.docx docx 275.97 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_8_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf pdf 1.72 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_9_Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_EFRR.pdf pdf 4.89 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_10_Instrukcja_wypelnienia_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.doc doc 902.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_11_Regulamin Rady LGDz4 02 2019.pdf pdf 2.09 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal_nr_12_Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.46 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik