Link do: Ogłoszenie o naborze nr III/EFS/2018 - typ operacji 6 - PAL

Aktualne komunikaty

Bezpośredni link do strony Serwisu Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na której są umieszczone aktualne komunikaty - otwórz 

Komunikat: Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że zmianie uległy dokumenty: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, z zakresu typu projektu nr 6 oraz Lista warunków udzielania wsparcia typ 6. 
Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej LGD.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia: 2018.04.05

Komunikat!

W związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Departament EFS w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przygotował materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,które są realizowane w Priorytecie Inwestycyjnym 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Stanowi on materiał informacyjny na temat efektywności społecznej i zatrudnieniowej w PI 9i, systematyzujący zalecenia dotyczące jej pomiaru zawarte w ww. Wytycznych, uzupełnione o przykładowe wyliczenia.
Dokument dostępny jest na stronie LGD.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia: 2018.04.05

Komunikat!

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" LGD informuje, iż termin składania wniosków w ramach konkursu nr III/EFS/2018 zostaje wydłużony do 13.04.2018. Godziny zakończenia trwania konkursu pozostają bez zmian tj. godz. 15:00 - składanie wniosków w wersji elektronicznej, godz. 15:30 składanie wniosków w wersji papierowej. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Komunikat dostępny jest na stronie LGD.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia: 2018.04.09

Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:

wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz 
z załącznikami.
wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 564 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)

Wzór porozumienia dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (DOCX 604 kB)

Wzór porozumienia dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 534 kB)

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia: 2018.05.02

Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy:

wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi),
wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).
Pełna treść komunikatu (DOC 495 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 4.01 MB)

Wzór porozumienia dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (DOCX 668 kB)

Wzór porozumienia dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 589 kB)

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia:2018.06.14

Komunikat!

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy 
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:  

Umowa - wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności - usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;
Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych - wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
zmian redakcyjnych.
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia:2018.08.28

Komunikat!

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0205/18 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu Część pierwsza listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/18).
Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 327/4875/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2018 r.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia:2018.11.08

Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

- Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie
w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

-  Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr
5 do umowy w zakresie  Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także  Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego  załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation - pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie Załączniki do Warunków udzielenia wsparcia, obowiązujące od 01.02.2019 roku.

Wzór umowy podmioty inne niż LGD -pobierz

Dodano dnia:2018.02.01

Dodany 05.04.18