Komunikat!

W związku z trwającym naborem wniosków nr I/EFS/2019 , iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2019r. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Obowiązuje od dnia opublikowania

Dodano w dniu 03.04.2019r

Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisu mówiącego o braku obowiązku uzasadniania powiązania projektu ze strategiami (pkt IV.3.3), a także doprecyzowania Instrukcji do Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kierowania wniosków do poprawy/uzupełnienia.

Zaktualizowany Wzór wniosku, Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

Dodano 18.03.2019

Komunikat!

Na str. 49 w wersji pierwotnej nie była podana kwota przeliczająca euro na złotówki. Było „100.000 euro, tj. …… zł”zostało zmienione na: „100.000 euro, tj. 431 460,00 zł” -obowiązuje od dnia ogłoszenia

Dodano 07.03.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/19

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 18 marca 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 5 12 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia18 marca 2019 r od godziny 8:00 do dnia  5 12 kwietnia 2019 r.. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia  5 kwietnia 2019 r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków
 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1.  w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.1.0.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2.  w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (2 oryginały i  kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:

a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).

3.  do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.         

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

IV. Forma  wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 10 stanowią załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

 Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się

o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1

pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się

do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych

z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku

o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku

o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.:

 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10a)        Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci

    i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice     socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z     programami socjoterapeutycznymi.

10b)     Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie     roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie     świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne,     poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja,     usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy     wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru operacji
 Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1 437 157,70 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN

 Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje
 Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: 604 920 602 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór oświadczenia do LGD

5.       Lokalne kryteria wyboru operacji

6.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

9.       Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

10.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

11.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

12.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

13.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

14.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

15.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

16.   Regulamin Rady LGD

17.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Dodany 02.03.19

Pliki do pobrania

Ogłoszenie_typ10_2019 3k.doc doc 432.00 KB Dodany 03.04.2019 r. Pobierz plik
Zal1warunki udzielenia wsparcia typ 10 - 07. 03. 2019 3k.docx docx 160.60 KB Dodany 03.04.2019 r. Pobierz plik
Zal1warunki udzielenia wsparcia typ 10 - 07. 03. 2019.docx docx 160.53 KB Dodany 07.03.2019 r. Pobierz plik
Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektu_w_ramach_RPOWP_EFS_marzec_2019.pdf pdf 1.20 MB Dodany 18.03.2019 r. Pobierz plik
Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektow_wspolfinansowanych_z_EFS_marzec_2019.pdf pdf 1.53 MB Dodany 18.03.2019 r. Pobierz plik
Zal4oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal5Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 174.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal6lista warunków z 8 stycznia 2019 r.doc doc 207.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal7wykaz stawek typ 10 - styczeń 2019.docx docx 67.17 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal8.Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów.doc doc 89.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal8Wzór umowy podmioty inne niż LGD.doc doc 718.00 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal9 Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx docx 97.84 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal10Wzór porozumienia dla pjb.docx docx 100.65 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal11Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc doc 76.50 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal12wzór wniosku o płatność.pdf pdf 96.37 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal13Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf pdf 49.36 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal14Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal15Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych_EFS.pdf pdf 883.42 KB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal16Regulamin Rady LGDz4 02 2019.pdf pdf 2.09 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik
Zal17Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.46 MB Dodany 02.03.2019 r. Pobierz plik