Komunikat:

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu / nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

 Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r. 

Dodano:10.08.2021r

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2021

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

 Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/21

 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 z zakresu typu projektu nr 9

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

 Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych

I. Termin składania wniosków
 Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 18 stycznia 2021r. od godziny 8:00 do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD  od 18 stycznia 2021r. od godziny 8:00 do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 15 lutego 2021r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków
 Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).

 Dokumenty należy złożyć w siedzibie „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 (za wyjątkiem pierwszego dnia trwania naboru, kiedy to wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą od godz. 8:00)

 Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki), co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: zawierającej ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: RPO Wojewodztwa Podlasiego na lata 2014-2020. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność
GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze wniosków podając ten fakt do publicznej, co najmniej poprzez stronę internetową LGD i RPOWP 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

ü w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.2.0;

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

ü w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD  jednak nie później niż ostatni dzień trwania naboru do godziny 15.30), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS, wnioski powinny być złożone w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub dwa oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;

ü w wersji elektronicznej wniosku, wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

(pdf i xml)

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.             

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami
tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

IV. Forma  wsparcia
W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR  (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

 Dofinansowanie przekazywane jest jako  refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 9 W Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, stanowiącą załącznik do uchwały 71/1109/2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24.09.2019 r., stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:           
 - jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

 - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  
 - instytucje pomocy i integracji społecznej,     
 - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,  
 - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,      
 - podmioty ekonomii społecznej oraz
 - organizacje pozarządowe.

 Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

 Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

Z Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 154/2470/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2020 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej  jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem objęte są projekty dotyczące typu projektu nr 9 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

9a)     Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych
lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);

9b)    Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9c)     Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

9d)    Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. dowóz osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);

9e)    Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

 Kryteria wyboru operacji
 Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  470 540,20 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 449 070,00 PLN na projekt

 Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje
 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

5.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

6.       Lokalne kryteria wyboru operacji – karta oceny operacji

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Regulamin Rady LGD

9.       Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

10.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

11.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

12.   Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów

13.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

14.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

15.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

16.   Oświadczenie o danych osobowych do LGD

 

Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

 [1]  Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12),  projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

Dodany 30.12.20

Pliki do pobrania

Ogłoszenie_typ9_aktualny.pdf pdf 234.51 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
1. Warunki udzielenia wsparcia_typ_9.pdf pdf 788.29 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS_09_2019.pdf pdf 278.28 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
3.Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dof_09_2019.pdf pdf 1.60 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
4.Wzór umowy podmioty inne niż LGD.doc doc 714.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
5.Lista warunków udzielania wsparcia_9_1_EFS.pdf pdf 378.95 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
6.Lokalne kryteria wyboru.pdf pdf 243.25 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
7.Wykaz stawek dla towarów i usług-typ projektu nr 9.doc doc 178.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
8. Regulamin Rady LGD Z7.pdf pdf 1.99 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
9.Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014.pdf pdf 49.36 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
10 Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem - zmiany.doc doc 717.00 KB Dodany 10.08.2021 r. Pobierz plik
nieaktualny10.Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem.doc doc 374.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
11.Podst_informacje dot uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
12.Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów.doc doc 89.50 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
13.Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.pdf pdf 1.12 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
14.Wzór wniosku o płatność.pdf pdf 96.37 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
15.LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD_zmiany 11 2020.pdf pdf 1.43 MB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik
16.Oświadczenie o danych osobowych do LGD.doc doc 88.00 KB Dodany 31.12.2020 r. Pobierz plik