Komunikat: dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu poniżej 

Dodano 17.03.2020

Komunikat:: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Pełna treść komunikatu

Nowy załącznik obowiązuje od  07.01.2020 roku

Dodano 08.01.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFS/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-060/19

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

z zakresu typu projektu nr 9

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności 

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 8 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 2 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 8 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 2 6 grudnia 2019r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 2 6 grudnia 2019r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków  

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1.  w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.1.5.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2.  w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:

a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).

3.  do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagrane na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

IV. Forma  wsparcia
W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR  (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

Dofinansowanie przekazywane jest jako  refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 9 W Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, stanowiącą załącznik do uchwały 71/1109/2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24.09.2019 r., stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:            

 - jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

 - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  

 - instytucje pomocy i integracji społecznej,     

 - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,  

 - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,      

 - podmioty ekonomii społecznej oraz

 - organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się

o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1

pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się

do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca

– zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych

z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu

i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku

o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa,  w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 64/1000/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej”  Lokalnej Grupy Działania  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 9 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

9a)     Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych
lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności)

Projekty  muszą wpisywać się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD tj. zakładać wsparcie powstania/funkcjonowania Klubów Seniora na terenie realizacji LSR. Kluby Seniora mają być miejscem spotkań osób starszych, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, są osobami niesamodzielnymi. Działania te mają za zadanie przyczynić się do przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Możliwe typy działań w Klubach Seniora:

- prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

- zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

- działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu);

- prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.;

- tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego;

- poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

- poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Kryteria wyboru operacji 

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  830 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 438 650,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje
 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór oświadczenia do LGD

5.       Lokalne kryteria wyboru operacji

6.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku

9.       Przykładowy katalog wskaźników

10.   Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

11.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

12.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

13.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

14.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

15.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

16.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

17.   Regulamin Rady LGD

18.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

19.   Szczegółowe wytyczne dla typu 9 EFS

Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy

Komunikaty

Komunikat: Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

 Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Dodany dnia 25.11.2019

Dodany 24.10.19

Pliki do pobrania

Ogłoszenie_typ9_aktualny.doc doc 439.50 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Zal1_Warunki_wsparcia_typ_9_aktualny.doc doc 917.50 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Zal2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.pdf pdf 278.28 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal3_Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie.pdf pdf 1.60 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal4_Oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal5 Lokalne kryteria wyboru.pdf pdf 735.97 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal6_Lista warunków udzielania wsparcia_9_1_EFS.doc doc 302.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal7_Wykaz stawek dla towarów i usług-typ projektu nr 9.doc doc 158.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal8_Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku.doc doc 352.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal9_Przykładowy_katalog_wskaźników_i_dokumentów.docx docx 350.12 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
skan komunikatu RLKS 17 03 2020.pdf pdf 242.86 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
Zal10_Załącznik I.16.5 Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc doc 716.50 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
Nieaktualny Zal10_Wzór umowy o dofin.projektu ze środków EFS - kwoty ryczałtowe.docx docx 192.43 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal11_Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx docx 423.53 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Nieaktualny Zal12_Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco z wekslem.doc doc 76.50 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal13_Wzór wniosku o płatność.pdf pdf 96.37 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal14_Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014.pdf pdf 49.36 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal15_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal16_Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.pdf pdf 883.42 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal17Regulamin Rady LGDz6.pdf pdf 2.37 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal18LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD.pdf pdf 1.46 MB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
Zal19_Szczegółowe wytyczne typ 9.doc doc 68.00 KB Dodany 24.10.2019 r. Pobierz plik
skan komunikat.pdf pdf 143.84 KB Dodany 08.01.2020 r. Pobierz plik
Zal_Nowy Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem.doc doc 374.50 KB Dodany 08.01.2020 r. Pobierz plik