Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Pełna treść komunikatu poniżej

Dodano 17.03.2020

Komunikat: W związku z dużą ilością próśb kierowanych ze strony potencjalnych beneficjentów do biur LGD informujemy, iż termin składania wniosków w ramach naboru zostaje wydłużony do dnia 6 grudnia 2019 – wersja elektroniczna do godz. 15:00, wersje papierowe do godz. 15:30.

Dodano 02.12.2019

NABÓR nr V/EFS/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie 1.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z zakresu typu projektu nr 10

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 061 /19

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 12 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 12 listopada 2019r. od godziny 8:00 do dnia 2 6 grudnia 2019r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 2 6 grudnia 2019r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków
 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1.  w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.1.5.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2.  w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:

a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).

3.  do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagrane na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

IV. Forma  wsparcia
W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR  (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

Rozlicznie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków. 

Dofinansowanie przekazywane jest jako  refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stanowiącą załącznik do uchwały 71/1109/2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24.09.2019 r., stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej 

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się
do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku
o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

Z godnie z zapisami załącznika nr 1 do uchwały nr 64/1000/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej  SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem są objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10a)       Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci
 młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

10b)       Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie        roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie         świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje
      i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja,            usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy               wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru operacji 

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  626 716,20 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 438 650,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje
 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór oświadczenia do LGD

5.       Lokalne kryteria wyboru operacji

6.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku

9.       Przykładowy katalog wskaźników

10.   Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

11.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

12.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

13.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

14.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

15.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

16.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

17.   Regulamin Rady LGD

18.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

19.   Szczegółowe wytyczne dla typu 9 EFS

Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

 

 

 [1] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu nr 12),  projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

Dodany 28.10.19

Pliki do pobrania

Ogłoszenie_typ10_aktualny.doc doc 437.50 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Zal1_warunki_wsparcia_typ_10_aktualny.docx docx 437.78 KB Dodany 02.12.2019 r. Pobierz plik
Zal2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.pdf pdf 278.28 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal3_Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie.pdf pdf 1.60 MB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal4_Oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal5Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 174.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal5Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.pdf pdf 736.48 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal6_Lista warunków udzielania wsparcia_9_1_EFS.doc doc 302.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal7_Wykaz stawek dla towarów i usług_typ 10.doc doc 139.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal8_Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku.doc doc 352.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal9_Przykładowy_katalog_wskaźników_i_dokumentów.docx docx 350.02 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
skan komunikatu RLKS 17 03 2020.pdf pdf 242.86 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
Zal10_Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc doc 716.50 KB Dodany 18.03.2020 r. Pobierz plik
Nieaktualny Zal10_Wzór umowy o dofin.projektu ze środków EFS - kwoty ryczałtowe.docx docx 192.43 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal11_Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx docx 423.53 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal12_Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco z wekslem.doc doc 76.50 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal13_Wzór wniosku o płatność.pdf pdf 96.37 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal14_Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014.pdf pdf 49.36 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal15_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal16_Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.pdf pdf 883.42 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal17Regulamin Rady LGDz6.pdf pdf 2.37 MB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal18LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD.pdf pdf 1.46 MB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik
Zal19_Szczegółowe wytyczne typ 10.doc doc 458.00 KB Dodany 28.10.2019 r. Pobierz plik