Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

- Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie
w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

-  Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr
5 do umowy w zakresie  Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także  Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego  załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation - pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie Załączniki do Warunków udzielenia wsparcia, obowiązujące od 01.02.2019 roku.

Wzór umowy podmioty inne niż LGD -pobierz

Dodano dnia:2018.02.01

Komunikat!

W związku z omyłką pisarską występującą w załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu jest 31.12.2023. Zapis ten na str. 49 załącznika nr 1 zastępuje nieprawidłowy  tj.„31.12.2018”.

Obowiązuje od dnia publikacji.

Dodano dnia:2019.01.28

Komunikat!

W związku z wieloma prośbami potencjalnych wnioskodawców do naboru VI/EFS/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.     

Obowiązuje od dnia publikacji                                                                                                                  

 Dodano dnia:2018-06-28             

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFS/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS

 Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 045/18

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

 I. Termin składania wniosków
 Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 18 czerwca 2018r. od godziny 8:00 do dnia 6 przedłużono do 13 lipca 2018r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 18 czerwca 2018r. od godziny 8:00 do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 6 przedłużono do 13 lipca 2018r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Miejsce składania wniosków
 Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

 Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania)
na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

 W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje
o naborze.

 Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1.  w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.3.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2.  w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć 3 jednakowe komplety dokumentów (oryginał i  2 kopie lub 3 oryginały);  w którym każdy powinien zawierać:

a)      egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

b)      wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

c)       oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia).

3.  do każdej wersji papierowej należy dołączyć egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF) oraz pozostałe załączniki w formacie PDF nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

            

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

 We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

 Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

IV. Forma  wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 5, stanowiącą załącznik do uchwały nr 271/3838/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018 r., stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski  - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie         oświaty;

• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

 Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń ).

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się
do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu
i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie  - Typ projektu

 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Załącznik Nr 1 do Uchwały 282/3959/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca  2018 r. - dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego (Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego, jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego) na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

 5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.

 5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

 5c)   Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych
i matematycznych obejmujące:

-  wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-  doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

 5d)   Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

-  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

-  podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

-  kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

-  programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

 5e)   Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:

-  doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania[2];

-  przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

-  wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Kryteria wyboru operacji
 

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN

 Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

VII. Inne ważne informacje
 Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71
 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: biuro@su-se.pl

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4.       Wzór oświadczenia do LGD

5.       Lokalne kryteria wyboru operacji

6.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8.       Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

9.       Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

10.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

11.   Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

12.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

13.   Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

14.   Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

15.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

16.   Regulamin Rady LGD

17.   Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

18.   Szczegółowe wytyczne dla typu 5 EFS

 Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

 
[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
[2] Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Komunikat

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:  

Umowa - wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności - usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;
Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych - wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
zmian redakcyjnych.
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodany dnia: 2018.08.29

Komunikat!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy:

wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi),
wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).
Pełna treść komunikatu (DOC 495 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 4.01 MB)

Wzór porozumienia dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (DOCX 668 kB)

Wzór porozumienia dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 589 kB)

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodany dnia: 2018.06.14

Dodany 01.06.18

Pliki do pobrania

Ogłoszenie VI EFS_2018 pdf 653.93 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal1 warunki udzielenia wsparcia TYP5 AKTUALIZACJA.doc doc 1.01 MB Dodany 28.01.2019 r. Pobierz plik
archiwalny_Zal1 warunki udzielenia wsparcia TYP5 06.04.2018.doc doc 1.18 MB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal2Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf pdf 162.24 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal3Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf pdf 1.83 MB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal4oświadczenie_do_LGD.doc doc 88.00 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal5Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 173.00 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal6lista warunków ZW 13 02 2018_typ 5.doc doc 191.00 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal7Wykaz stawek dla typu projektu 5_kwiecień 2018.doc doc 179.00 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal8Wzór umowy podmioty inne niż LGD.doc doc 5.47 MB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal9Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx docx 548.63 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal10Wzór porozumienia dla pjb.docx docx 473.50 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal11Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc doc 76.50 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal12Wzór wniosku o płatność_09032018.pdf pdf 96.37 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal13Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf pdf 49.36 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal14Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf pdf 475.86 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal15Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS.pdf pdf 834.15 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal16Regulamin Rady LGD.pdf pdf 2.31 MB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal17Lokalna_Strategia_Rozwoju.pdf pdf 1.48 MB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zal18Szczegółowe wytyczne do typu 5.docx docx 344.93 KB Dodany 01.06.2018 r. Pobierz plik
Zmieniony Załącznik I.16.5 Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc doc 710.50 KB Dodany 16.07.2019 r. Pobierz plik
Wzór umowy podmioty inne niż LGD2019.doc doc 909.00 KB Dodany 04.02.2019 r. Pobierz plik