OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRROW/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I : Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1
Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.2 - Inwestycja w przyszłość z PROW

na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 
 
I.      Termin składania wniosków:
-          Termin, od którego można składać wnioski – 30.09.2019 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 28.10.2019 do godz. 15:30

II.    Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400Suwałki

III.                Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.


Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą w Biurze LGD wniosek.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
Nabór operacji następuje w oparciu o wypełniony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić według Instrukcji. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim –polską czcionką.
Oryginał wniosku musi być podpisany czytelnie przez podmiot ubiegający się o pomoc bądź osobę reprezentującą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w miejscach do tego wskazanych.
Za kopię wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię oryginału wniosku wraz z kserokopią załączników. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

UWAGA: Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD lub UM lub podmiotu, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i  kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami)  wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym - do każdego egzemplarza wniosku (CD/DVD). Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o tożsamości składanych wersji, oryginału i kopii wniosku oraz załączników.
Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD  adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.
Na kompletny wniosek o przyznanie pomocy składa się:

·    Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD).
·    Załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku).
·    Oświadczenie do LGD na przetwarzanie danych osobowych.

·    Oświadczenie o tożsamości składanych wersji wniosku.


IV.    Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

·    do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
·    do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
·    do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


V.    Warunki udzielenia wsparcia

Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017  r. poz. 772 z późn. zm).
Zakres tematyczny operacji

Nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach zakresu tematycznego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania –2014-2020, zgodnie z Celem  ogólnym: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, celem szczegółowym 1
Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięciem 2 - Inwestycja w przyszłość z PROW
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej włączeniu społecznemu

Wskaźniki
Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację wskaźników produktu:

·         Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW) - 1
Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji, o ile wynikają one z zaplanowanych działań.
Typ wnioskodawcy
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1.    Osobą fizyczną, jeżeli:

a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)    jest pełnoletnia,

c)    ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR  w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d)     ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  w  przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.         

2.    Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR –, albo

3.    Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-3 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w  pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym" jeżeli:
1.    Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.

2.    Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.
3.    Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
4.    Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

5.    Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

6.    Podmiot ten wykaże, że:

a)    posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)    posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c)    posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)    wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
7.    Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
8.    Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a)    zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b)    zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c)    udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
Zobowiązania Beneficjenta realizującego operację
1.    Zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2.    Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
3.    Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
4.    Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013
5.    Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

6.    Przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

7.    Uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

8.    Dokonywania zmian w umowie.

Koszty kwalifikowane

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
1.    Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;

2.    Zakupu robót budowlanych lub usług;

3.    Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

4.    Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

5.    Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

6.    Zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;

7.    Zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;
8.    Podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013;
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1.    Poniesione:

a)    od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b)    zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
tj. wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto

c)    w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
2.    Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3.    Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.
4.    Przepisu pkt 1 lit. b w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Kryteria wyboru operacji

Operacja powinna być zgodna z LSR oraz odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, według których Rada LGD dokonuje wyboru operacji  na podstawie Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 25 pkt.

Proces oceny wniosków i wyboru operacji

Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór projektów w Lokalnej Grupie Działania jest Rada LGD, która składa się z 11 osób, w której ani reprezentanci władz publicznych, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Pomocnicza ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz propozycja ustalenia kwoty wsparcia, dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę.

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS.
Ocena i wybór operacji przez LGD trwa maksymalnie 60 dni w sytuacji wezwania Beneficjenta/Beneficjentów do wyjaśnień i/lub uzupełnień liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.

Ocena i wybór operacji przebiega zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.  
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
Wezwanie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku lub oświadczeniu do LGD. Bieg terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. W przypadku braku adresu e-mail Wnioskodawcy wezwanie przekazane zostanie na piśmie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - bieg terminu liczy się od dnia doręczenia wezwania.
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub uzupełnienia zgodnie z wezwaniem
bezpośrednio do LGD.
Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.
Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów będzie miało miejsce w następujących przypadkach:

1)    dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;

2)    dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;

3)    informacje zawarte w różnych częściach wniosku o przyznanie pomocy lub we wniosku i załącznikach lub w różnych załącznikach są rozbieżne.

Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień nie może mieć miejsca w sytuacji gdy wnioskodawca w sposób oczywisty nie spełnia danego warunku zgodności z LSR  oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, a złożone wyjaśnienia mogłyby zmienić ten stan rzeczy. 

Uchwałę o wyborze operacji podejmuje Rada Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.
W  terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD informuje pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wnioskodawcę o wynikach oceny wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o RLKS. Zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o RLKS informacja ta zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie tej wysokości. Ponadto informacja zawiera uzasadnienie oceny w zakresie spełnienia przez operację kryteriów wyboru umożliwiające wnioskodawcy odniesienie się do przyznanych punktów za poszczególne kryteria. Informacja ta zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia protestu.
W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o RLKS, LGD przekazuje Zarządowi Województwa (ZW) wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.
Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o RLKS, ZW informuje wnioskodawcę o odmowie udzielenia tego wsparcia.  

Jeżeli wniosek o udzielenie wsparcia zawiera braki lub oczywiste omyłki, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS, Zarząd Województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie, do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o RLKS, jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, Zarząd Województwa Podlaskiego udziela wsparcia i podpisuje umowę.

VI.    Finanse
Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: – 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100)

 

VII.     Niezbędne dokumenty


Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD:

-    Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

-    Regulamin Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGDMiejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:


Strona internetowa Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD: www.su-se.pl


Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD,


Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z kartą wniosku B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

Wykaz dokumentów:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy

2.       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania –dotyczy wniosku o przyznanie pomocy

3.       Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

4.       Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstw

5.       Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

6.       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7.       Oświadczenie do LGD – dane osobowe

8.       Oświadczenie o tożsamości składanych wersji

9.       Wniosek o płatność

10.   Wykaz faktur – dotyczy wniosku o płatność

11.   Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – dotyczy wniosku o płatność

12.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

13.   Umowa o przyznaniu pomocy

14.   Załącznik 1 do umowy zestawienie finansowo-rzeczowe operacji 

15.   Załącznik 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych

16.   Załącznik 3 do umowy kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

17.   Załącznik 3 A do umowy kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

18.   Informacja monitorująca z realizacji operacji

19.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

20.   Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

21.   Załącznik 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych – umowa następstwa

22.   Załącznik 4 do umowy informacja o przetwarzaniu danych osobowych– umowa następstwa

23.   Lokalne kryteria wyboru operacji

24.   Regulamin Rady LGD

25.   Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania 2014-2020; Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, będące załącznikiem do Regulaminu Rady znajdują się na stronie www.su-se.pl

 

VIII.    Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosku:

Zasady rozpatrywania protestu określa Par. 20 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu Rady.

IX Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
·    Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 tj. Dz.U. 2018 poz. 140 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności).

·    Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 562  z późn. zm)
·    Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2017  r. poz. 772z późn. zm)

·    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

·    Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm)

·     Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

·    Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 marca 2017 r.;

·    Wytyczne nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020;

·    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz.106).

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71

 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

 16-500 Sejny

tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30

e-mail: biuro@su-se.pl

(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podan

Dodany 15.09.19

Pliki do pobrania

PROW II infra wykluczenie.pdf pdf 367.59 KB Dodany 17.09.2019 r. Pobierz plik
Zal1_Wniosek_o_przyznanie_pomocy.xlsx xlsx 287.37 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal2_Arkusze_dla_współwnioskujących.xlsx xlsx 149.90 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal3_Instrukcja_wypeł_wniosku.pdf pdf 1.34 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal4_Oswiadczenie_o_wielk_przedsieb.xlsx xlsx 173.97 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal5_Zasady_wypelniania_oswiad_o_wielk_przeds.pdf pdf 884.58 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal6_deminimis.xlsx xlsx 177.92 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal7_oświadczenie_dane.docx docx 449.17 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal8_tożsamość wersji.docx docx 447.60 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal9 Wniosek o płatność.xlsx xlsx 132.48 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal10_Wykaz_faktur_WOP.xlsx xlsx 41.77 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal11_Dodatkowe_arkusze_WOP.xlsx xlsx 43.28 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal12 Instrukcja do WOP.pdf pdf 1.37 MB Dodany 21.10.2019 r. Pobierz plik
Zal13_umowa_7z.pdf pdf 866.25 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal14_nr_1_do_umowy.pdf pdf 208.97 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal15_nr_2_do_umowy.pdf pdf 179.96 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal16_nr_3_do_umowy.pdf pdf 533.70 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal17_nr_3a_do_umowy.pdf pdf 655.87 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal18_Infor_monitorująca_z realiz_operacji.xlsx xlsx 114.41 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal19_ Infor_pomocnicze_przy_wyp_infor_monit.pdf pdf 521.71 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal20_umowa_nastepstwo.pdf pdf 549.37 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal21_zal2_umowa_następca.pdf pdf 180.52 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal22_nr4__umowa_nastepca.pdf pdf 430.51 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal23_Lokalne kryteria wyboru.doc doc 532.00 KB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal24_Regulamin Rady LGDz4.pdf pdf 2.09 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik
Zal25_LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD.pdf pdf 1.46 MB Dodany 15.09.2019 r. Pobierz plik