OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr IV/EFRROW/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I : Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1
Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW

 na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 
I.      Termin składania wniosków:
-         Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
-         Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

 II.   Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400   Suwałki

III.   Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

I.                 Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą w Biurze LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

Nabór operacji następuje w oparciu o wypełniony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić według Instrukcji. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim –polską czcionką.

Oryginał wniosku musi być podpisany czytelnie przez podmiot ubiegający się o pomoc bądź osobę reprezentującą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w miejscach do tego wskazanych.

Za kopię wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię oryginału wniosku wraz z kserokopią załączników. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 Uwaga: Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD lub Urzędu Marszałkowskiego lub podmiotu, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i  kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami)  wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym - do każdego egzemplarza wniosku (CD/DVD). Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o tożsamości składanych wersji, oryginału i kopii wniosku oraz załączników.

Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD  adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.

Na kompletny wniosek o przyznanie pomocy składa się:

·    Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD).
·  Załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku).
·    Oświadczenie do LGD na przetwarzanie danych osobowych.

·    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby fizycznej

·    Oświadczenie o tożsamości składanych wersji wniosku.

IV.    Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,

b) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

2) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

V.    Warunki udzielenia wsparcia

Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.)

Zakres tematyczny operacji

Nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach zakresu tematycznego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - § 2 ust 1 pkt 6 ww. Rozporządzenia

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania –2014-2020, zgodnie z Celem  ogólnym: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, celem szczegółowym I.1
Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięciem I.1.5 Likwidujemy bariery z PROW.

Wskaźniki

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację wskaźników produktu:

·        Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW) – 4

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji, o ile wynikają one z zaplanowanych działań.

Typ wnioskodawcy

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, która

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletnia;

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212),

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O pomoc może ubiegać się również:

a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt. 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone powyżej i któremu:

1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;

c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

g) podmiot ten wykaże, że:

• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

h) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

i) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;

4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

3. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli :

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z §11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

 Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

5. Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1. Poniesione:

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) zgodnie z przepisami: o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt. i rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylającego rozporządzenie rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”

Zobowiązania Beneficjenta realizującego operację

1.    Zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2.    Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

3. Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
4.    Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013
5.    Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

6.    Przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

7.    Uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

 Kryteria wyboru operacji

Operacja powinna być zgodna z LSR oraz odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, według których Rada LGD dokonuje wyboru operacji  na podstawie Karty oceny wniosku i wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 25 pkt.

Proces oceny wniosków i wyboru operacji

Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór projektów w Lokalnej Grupie Działania jest Rada LGD, która składa się z 11 osób, w której ani reprezentanci władz publicznych, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Pomocnicza ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz propozycja ustalenia kwoty wsparcia, dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę.

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS.

Ocena i wybór operacji przebiega zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.  

VI.    Finanse

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 60 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: – 104 407,10 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 417 628,4zł).

 VII.     Niezbędne dokumenty

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD:

-    Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

-    Regulamin Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia):

Strona internetowa Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD: www.su-se.pl

Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD,

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z kartą wniosku B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

Wykaz dokumentów:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy

2.      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – dotyczy wniosku o przyznanie pomocy

3.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3.2   Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.      Wniosek o płatność

5.      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – dotyczy wniosku o płatność

6.      Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

7.      Umowa o przyznaniu pomocy

8.      Załącznik 1 do umowy zestawienie rzeczowe – finansowe operacji 

9.      Załącznik 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych

10.   Załącznik 3 do umowy kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

11.   Załącznik 3 A do umowy kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

12.   Informacja monitorująca z realizacji operacji

13.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

14.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej

15.   Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

16.   Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

17.   Lokalne kryteria wyboru operacji

18.   Regulamin Rady LGD

19.   Lokalna Strategia Rozwoju

Dokumenty dodatkowe wymagane przez LGD

20.   Oświadczenie do LGD – dane osobowe

21.   Oświadczenie o tożsamości składanych wersji

22.   Oświadczenie dane osobowe – osoba fizyczna

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania 2014-2020; Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, będące załącznikiem do Regulaminu Rady znajdują się na stronie www.su-se.pl

 VIII.    Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa Par. 20 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu Rady.

IX Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
·    Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ.u z 2019 r. poz. 1167 t.j.).

·    Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.u 2021 poz 2137 t.j)
·    Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz.u z 2019 poz. 664 t.j. z póżn zm)

·    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.u 2021 162 t.j)

·    Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm)

·     Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

·    Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 października 2021 r.;

·    Wytyczne nr 7/1/2020 . w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020;

·    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71

 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

tel.: (87) 565 53 64

e-mail: biuro@su-se.pl

(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Dodany 15.12.22

Pliki do pobrania

PROW IV 2022 infrastruktura ogłoszenie.docx docx 470.09 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 1 Wniosek_o_przyzananie_pomocy_19_2_I_5_z.xls xls 1.08 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 2 Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z.xlsx xlsx 188.11 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 3 Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie_pomocy_I_19_2_5z.pdf pdf 793.35 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 3.2 Informacja_dla_nabywcy_następcy_192_I_5_z.pdf pdf 213.80 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 4 WoP_19_2_IW_5z_edt.xlsx xlsx 163.08 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 5 WoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.xlsx xlsx 73.47 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 6 1_IWoP_19_2_I_W_5z.pdf pdf 985.38 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 7 Umowa_192_inne_wł_wer_9z.pdf pdf 585.92 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 8 zał_nr_1 _ZRF_192_inne_wł_umowa_9z.pdf pdf 128.34 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 9 zał_nr_2_wykdziałek_umowa_9z.pdf pdf 86.16 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 10 zał_nr_3_kary_umowa_9z.pdf pdf 245.76 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 11 zał_nr_3a_kary_umowa_9z.pdf pdf 314.88 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 12 zał_nr_5_IMRB_IPRO_19.2_I_W_umowa_9z.pdf pdf 182.78 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 13 zał_nr_10_RODO_umowa_9z.pdf pdf 175.22 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 14 Inf.Pomocnicza IMBP_IPRO_19_2_I_P_20191004.pdf pdf 535.95 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 15 Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa.xls xls 119.50 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 16 Zasady_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa.pdf pdf 1.27 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 17. Lokalne kryteria wyboru.pdf pdf 203.10 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 18 Regulamin RADY.pdf pdf 1.51 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 19 LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD_ Z10.pdf pdf 1.40 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 20 Oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 21 Tożsamość wersji.docx docx 124.25 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
Zał 22 Oswiadczenie-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-osoby-fizycznej.docx docx 41.90 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik