OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR nr V/EFRROW/2022

 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

 Cel szczegółowy I.2
Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

 Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW

 na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 
 I.     Termin składania wniosków:
-         Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2022 od godz. 8:00
-         Termin, do którego można składać wnioski – 27.01.2023 do godz. 15:30

 II.   Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

16-400   Suwałki

III.   Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

I.                 Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą w Biurze LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

Nabór operacji następuje w oparciu o wypełniony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić według Instrukcji. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim –polską czcionką.

Oryginał wniosku musi być podpisany czytelnie przez podmiot ubiegający się o pomoc bądź osobę reprezentującą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w miejscach do tego wskazanych.

Za kopię wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię oryginału wniosku wraz z kserokopią załączników. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 Uwaga: Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD lub UM lub podmiotu, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i  kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami)  wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym - do każdego egzemplarza wniosku (CD/DVD). Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o tożsamości składanych wersji, oryginału i kopii wniosku oraz załączników.

Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD  adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.

Na kompletny wniosek o przyznanie pomocy składa się:

·    Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD).
·  Załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku).
·    Oświadczenie do LGD na przetwarzanie danych osobowych.

·    Oświadczenie o tożsamości składanych wersji wniosku.

IV.   Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje mieszkańców obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie. W szczególności wspierane będą działalności zgodne z domenami rozwojowymi obszaru – turystyka, wykorzystanie zasobów lokalnych. Ponadto premiowane będą wnioski przewidujące dodatkowy wkład własny powyżej wymagalnego minimum. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby młode do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zmianami) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletnia;

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu powyższe warunki i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 ;
operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885,z 2009r. poz. 489 oraz z 2017r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

2. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

4. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zmianami)

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

5. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Biznesplan zawiera co najmniej:

opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
Biznesplan sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

2. Kosztów kwalifikowalne mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz.U.2019.664 t.j. z dnia 2019.04.09 z poźniejszymi zm.;.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,

b) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją,

2. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy, jest wypłacana, jeżeli:

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz:

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:

Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
dokonywania zmian w umowie;
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.
Wskaźniki
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD  w ramach ogłoszonego naboru planuje się realizację wskaźnika:

produktu - Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFRROW) - 4
V.   Kryteria wyboru operacji

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 25 pkt. zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia to 68 pkt.

Proces oceny wniosków i wyboru operacji

Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór projektów w Lokalnej Grupie Działania jest Rada LGD, która składa się z 11 osób, w której ani reprezentanci władz publicznych, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Pomocnicza ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz propozycja ustalenia kwoty wsparcia, dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę.

Ocena i wybór operacji przebiega zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.

Uchwałę o wyborze operacji podejmuje Rada Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania.

VI.   Finanse

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 110 278,68 euro (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 441114,72 zł)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD:

-    Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

-    Regulamin Rady Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia:

Strona internetowa Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD: www.su-se.pl

Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD,

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z kartą oceny wniosku

 Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

 Wykaz dokumentów:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

2.2 Zał. do instrukcji - Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy

3.      Biznesplan

4.      Biznesplan - tabele finansowe

5.      Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

6.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7.      Umowa o przyznaniu pomocy

7.1   Zał. do umowy – Biznes plan

7.2   Zał. do umowy – Wykaz działek ewidencyjnych

7.3   Zał. do umowy – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

7.4   Zał. do umowy – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

7.5   Zał. do umowy – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

7.6   Zał. do umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8.      Wniosek o płatność

9.      Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowe

10.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

11.   Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx)

12.   Informacja pomocnicza do sprawozdania

13.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

14.   Lokalne kryteria wyboru operacji

15.   Regulamin Rady LGD

16.   Lokalna Strategia Rozwoju

Dodatkowe dokumenty LGD

17.   Oświadczenie do LGD

18.   Oświadczenie o tożsamości składanych wersji

19.   Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – os. fizyczna

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania 2014-2020; Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, będące załącznikiem do Regulaminu Rady znajdują się na stronie www.su-se.pl

 VIII.   Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosku:

Zasady rozpatrywania protestu określa Par. 20 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu Rady.

IX .   Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.
Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
·    Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ.u z 2019 r. poz. 1167 t.j.).

·    Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.u 2021 poz 2137 t.j)
·    Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz.u z 2019 poz. 664 t.j. z póżn zm)

·    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.u 2021 162 t.j)

·    Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm)

·     Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

·    Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 października 2021 r.;

·    Wytyczne nr 7/1/2020 . w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020;

·    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).

 Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71

 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

tel.: (87) 565 53 64

e-mail: biuro@su-se.pl


(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Dodany 15.12.22

Pliki do pobrania

Ogłoszenie PROW V 2022 zakładanie dział gosp.docx docx 468.86 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
1. WoPP_19_2_P_5z_Premia.xls xls 454.00 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
2. Instrukcja_do_Wniosku_o_przyznanie_pomocy_192_P_5_z.pdf pdf 508.96 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
2.2 Informacja_dla_nabywcy_następcy_19_2_P_5z.pdf pdf 199.74 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
3. Biznesplan_19_2_P_5_z.docx docx 128.02 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
4.Tabele_finansowe_Biznesplan_19_2_P_5z.xlsx xlsx 27.50 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
5.Informacja_pomocnicza_Biznesplan_19_2_P_5z.pdf pdf 703.42 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls xls 147.50 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7. umowa_192_P_6z.pdf pdf 438.85 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.1 zał_nr_1_BP_P_umowa_6z.pdf pdf 502.97 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.2 zał_nr_2_WykazDzialek_192_P_umowa_6z.xls xls 28.50 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.3 zał_nr_3_IMRB_IPRO_192_P_umowa_6z.xlsx xlsx 120.50 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.4 zał_nr_4_Oświadcz_o_wyraż_zgody_umowa_6z.pdf pdf 222.87 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.5 zał_nr_5_Oświadczenie_małż_rozdziel_umowa_6z.pdf pdf 217.91 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
7.6 zał_nr_6_RODO_umowa_6z.pdf pdf 175.90 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
8. WoP_19_2_P_5z-1.pdf pdf 346.78 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
9. Załącznik_nr_2_Wykaz_faktur_lub_dokumentów_o_równoważnej_wartości_dowodowej_5z(1).xlsx xlsx 44.27 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
10. IWoP_19_2_P_5z-1.pdf pdf 676.63 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
11.Spr_z__real_BP_5z(1).xlsx xlsx 28.96 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
12. Informacja_pomocnicza_do_Sprawozdania_z_Biznesplanu.pdf pdf 409.63 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
13.IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221.pdf pdf 731.41 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
14.Lokalne kryteria wyboru - podejmowanie.pdf pdf 706.72 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
15. Regulamin RADY.pdf pdf 1.51 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
16. LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD_ Z10.pdf pdf 1.40 MB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
17. Oświadczenie_do_LGD.doc doc 91.00 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik
18.Tożsamość wersji.docx docx 126.49 KB Dodany 22.12.2022 r. Pobierz plik
19.-Oswiadczenie-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-osoby-fizycznej.docx docx 41.90 KB Dodany 15.12.2022 r. Pobierz plik