Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2030 dla obszaru „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD będzie zgodny w założeniami określonymi w rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (uwzględniając zmiany z dnia 26 stycznia 2022 r) i będzie obejmował następujące działania (w tym następujące partycypacyjne metody konsultacji):
1) Stworzenie Zespołu Partycypacyjnego do Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2030, w którego skład wejdą pracownicy biura LGD, zewnętrzny moderator, przedstawiciele organów LGD reprezentujący wszystkie sektory. Stworzenie Zespołu ma na celu harmonizację prac nad LSR, analizę danych zebranych w procesie konsultacji oraz koordynację wszystkich działań związanych z tworzeniem LSR.
2) Szerokie poinformowanie i włączenie społeczności ramach wszystkich sektorów w proces tworzenia LSR na lata 2023-2030 poprzez (metody dotarcia do społeczności lokalnej terenu LGD zostały ustalono w oparciu o analizę społeczności lokalnej, jej struktury, kluczowych grup, liderów lokalnych):
- informacje w lokalnych mediach elektronicznych, radiu lokalnym, na stronach www i portalach społecznościowych LGD i gmin członkowskich, ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych w budynkach urzędów gmin, w biurze LGD oraz wszystkich partnerów instytucjonalnych a także w ośrodkach pomocy społecznej i PUP (Informowanie przez PUP i ośrodki pomocy społecznej ma na celu m.in. dotarcie do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy oraz do osób wykluczonych), szkołach i innych placówkach edukacyjnych jak świetlice i świetlice środowiskowe,
- w wersji elektronicznej na stronach www i/lub na profilach społecznościowych LGD i gmin członkowskich będzie dostępny aktualny harmonogram, dotyczący poszczególnych etapów prac nad LSR oraz bieżące dokumenty wytwarzane w procesie prac nad kształtem LSR,
- w formie informacji mailowych do wszystkich członków i beneficjentów działań LSR, do których adresów poczty elektronicznej LGD ma i będzie miała dostęp na poszczególnych etapach procesu opracowywania LSR
3) Punkt konsultacyjny w biurach LGD - mieszkańcy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami w godzinach pracy biur w Suwałkach i Sejnach. Punkty takie umiejscowione w obu lokalizacjach pozwolą na łatwiejsze dotarcie do nich przedstawicieli lokalnych społeczności
4) Mobilny punkt konsultacyjny podczas imprez plenerowych typu dożynki itd. w każdej z gmin członkowskich LGD oraz dyżury punktu w każdej z gmin w pomieszczeniach udostępnionych przez samorządy - po minimum jednym takim dniu (8 godzin) w każdej z 15 gmin do końca trwania procesu tworzenia LSR
5) Badania ankietowe metodą ankiety elektronicznej on-line (na stronie internetowej LGD i jak i partnerów) oraz ankiety bezpośredniej w formie papierowej – dostępna w biurach LGD, urzędach gmin i jednostek im podległych, na spotkaniach i dyżurach punku konsultacyjnego. Na bazie przygotowanego kwestionariusza ankietowego przeprowadzone zostanie badanie wśród przedstawicieli wszystkich sektorów w każdej z gmin na obszarze LSR. Badanie będzie odnosiło się
głównie do diagnozy potrzeb, możliwości i czynników rozwojowych (analiza SWOT) oraz przyszłych działań w ramach LSR (pożądanych operacji, celów LSR, identyfikacji grup defaworyzowanych i wymagających szczególnego wsparcia),
6) Przeprowadzenie minimum 30 spotkań informacyjno – konsultacyjnych (po dwa spotkania w każdej z gmin objętych projektowaną LSR). W ramach spotkań zostaną stworzone metodą warsztatu moderowanego podstawy założeń LSR w tym analiza SWOT, cele i przyszłe działania oraz wskaźniki. W każdym ze spotkań będzie umożliwiony i zapewniony reprezentatywny udział przedstawicieli każdego z sektorów, z każdej gminy członkowskiej LGD. W czasie spotkań zwrócona zostanie szczególna uwaga na ukierunkowanie dyskusji na obszary takie jak: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (zarówno w odniesieniu do zmian demograficznych na terenie objętym LSR jak i rozwiązań w kontekście złagodzenia/odwrócenia niekorzystnych trendów w tym zakresie), idea partnerskiego podejścia w realizacji LSR.
7) Przygotowanie projektu LSR po przeprowadzeniu przez zespół partycypacyjny i dobranych ekspertów zewnętrznych analizy wyników badań ankietowych i wniosków płynących z poszczególnych warsztatów w każdej z gmin objętych LSR ;
8) Publikacja/udostępnienie projektu LSR proponowanej do ubiegnie się o jej dofinansowanie (w wersji papierowej i elektronicznej; wraz z publikacją/udostępnieniem materiałów ułatwiających ich zrozumienie, jak broszury, mapy, odnośne dokumenty programowe i wdrożeniowe) oraz informacji o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag/sugestii (na przygotowanym formularzu lub w formie spotkań z pracownikami biur LGD). LSR zostanie udostępniona przez LGD, gminy członkowskie, ośrodki pomocy społecznej i PUP w wersji papierowej i/lub elektronicznej (strony internetowe i/lub profil społecznościowy).
9) Przygotowanie i publikacja ostatecznej wersji LSR po zakończonym procesie konsultacji (w sposób opisany w punkcie 8)
Na potrzeby opracowania LSR prowadzona będzie w sposób ciągły strona internetowa pod adresem www.su-se.pl, profil na portalu społecznościowym facebook pod adresem https://www.facebook.com/SSLGD. Dwa biura LGD zatrudniające 5 pracowników, którzy będą brali stały udział w procesie tworzenia nowego LSR czynne będą w niezmienionym wymiarze czasowym (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30).
Wyżej wymienione sposoby tworzenia i konsultacji społecznych LSR stanowić będą minimum podjętych działań w tym zakresie. Dodatkowe formy działań w tym uspołeczniających pojawić się mogą w procesie tworzenia LSR. O ewentualnych dodatkowych działaniach Urząd Marszałkowski informowany będzie na bieżąco. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne wytworzone w ramach działań oznaczone będą logotypami zgodnymi z księgą wizualizacji PROW. Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach konsultacyjnych będą informowane o sposobie ich finansowania ze środków EFRROW. Sale w których odbywać się będą spotkania zostaną oznaczone informacją o sposobie finansowania wraz z wymaganymi logotypami oraz podaniem nazwy działania PROW.

Dodany 01.06.22

Galeria zdjęć