Uwaga! W związku z wieloma prośbami potencjalnych wnioskodawców do naboru nr II/EFRR/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.   

Obowiązuje od dnia publikacji                                                  

 Dodano dnia:2018-05-04

UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018
W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się (poniżej) pod adresem http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-iiefrr2018-rewitalizacja-malej-skali.html

archiwalne 

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodano dnia:2018-04-16

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr II/EFRR/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania 
Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel szczegółowy 1.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023 
Przedsięwzięcie 1.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy 
Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
TYP nr 9
Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/18

I.    Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 23.04.2018r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 11.05 przedłużony do 22 maja .2018r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 23.04.2018r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 11.05.przedłużony do 22 maja 2018r. do godziny 15:30
Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to wrzesień 2018r. 
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia. 
II.    Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Tadeusza Kościuszki 71
16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.
III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:
•    w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
•    w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
•    wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.
IV.    Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V.    Warunki udzielenia wsparcia:
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.
Typ wnioskodawcy:
•    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
•    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
•    Organizacje pozarządowe,
•    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
•    Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
•    Kościoły i inne związki wyznaniowe,
•    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
•    Podmioty ekonomii społecznej,
•    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
•    Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:
•    207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
•    12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
•    przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:

    projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych; 
    projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni; 
    projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców. 

Uwaga:
Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej. 
Uwaga:
Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/ Analizie Wykonalności Projektu. 

Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych, a działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, zarówno na etapie wnioskowania (w przypadku konkursów, które już trwają), jak i podpisywania umowy (w przypadku projektów wybranych do dofinansowania) – dotyczy projektów o takim samym zakresie rzeczowym.


Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
VI.    Finanse
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 
2 161 661,64 PLN 

VII.    Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl 

1.    Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD
2.    Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 1 (OZE)
3.    Karta oceny wniosku i wyboru operacji
4.    Wzór wniosku o dofinansowanie
5.    Instrukcja wypełniania wniosku
6.    Instrukcja użytkownika GWA2014 (EFRR)
7.    Instrukcja wypełniania załączników.
8.    Formularz w zakresie OOŚ
9.    Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT
10.    Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
11.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
12.    Lokalna Strategia Rozwoju
13.    Regulamin Rady 
14.    Wzór umowy
15.    Wzór wniosku o płatność
16.    Formularz – ubieganie się o pomoc de minimis
17.    Formularz – ubieganie się o pomoc inną niż de minimis
18.    Oświadczenie o niezaleganiu z informacją  GDOŚ
19.    Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie z osi głównej
VIII.    Inne ważne informacje
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 
tel.: (87) 565 53 64 
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny 
tel: (87) 735 13 89 
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Dodany 08.04.18

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Zal1Warunki udzielenia wsparcia rewitalizacja aktualne 16.04.2018.doc doc 632.50 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal2Lista warunków udzielenia wsparcia rewitalizacja.docx docx 272.42 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal3Lokalne kryteria wyboru - karta oceny operacji.doc doc 439.50 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal4-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-RPOWP-EFRR.pdf pdf 448.41 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal5Instrukcja-wypełniania-wniosku.pdf pdf 1.42 MB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal6Instrukcja-użytkownika-GWA2014.pdf pdf 4.43 MB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal7Instrukcja wypełniania załączników.docx docx 365.52 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal8-aInstrukcja-wypelniania-formularza-w-zakresie-OOŚ.pdf pdf 934.27 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal8Formularz-w-zakresie-OOS.pdf pdf 498.18 KB Dodany 19.04.2018 r. Pobierz plik
Zal9Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT.pdf pdf 578.66 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal10Oświadczenie-o-prawie-dysponowania-nieruchomością.pdf pdf 579.60 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal11oświadczenie dane osobowe.doc doc 355.50 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal12Lokalna Strategia Rozwoju.pdf pdf 2.18 MB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal13Regulamin Rady LGD.pdf pdf 2.31 MB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal14Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.pdf pdf 874.23 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal15Wzór-wniosku-o-płatność.pdf pdf 508.35 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal16-formularz-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.xlsx xlsx 112.52 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal17formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_de_minimis.xlsx xlsx 100.15 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal18Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-informacją GDOŚ.docx docx 340.41 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik
Zal19-Oświadczenie-o-nieubieganiu-sie-o-dofinansowanie-w-osi-głównej-1.doc doc 358.00 KB Dodany 08.04.2018 r. Pobierz plik