OGŁOSZENIE O NABORZE
NR    2 /2018 /G
 Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

 Termin, miejsce i tryb składania wniosków.

 1. Termin, od którego można składać wnioski: od 02 listopada 2018 r. od godziny 8.00.

2. Termin, do którego można składać wnioski: do 16 listopada 2018 r. do godziny 15.30.

3. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. Suwałki ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 Termin, miejsce i tryb składania fiszek do wniosków.

  Fiszki należy składać od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30. Fiszkę (załącznik nr 2 do ogłoszenia) wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy przesłać na adres biuro@su-se.pl lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia (ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Złożenie fiszki do wniosku nie jest obowiązkowe.

Zakres tematyczny naboru:
 

I.            Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych:

a)      limit dostępnych środków: 250 000,00 zł,

b)      wysokość kwoty projektu grantowego: od 5000,00 do 50 000,00 zł,

c)      limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł

d)     intensywność pomocy wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych

e)      wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% kosztów kwalifikowanych.

f)       minimalne wymagania: należy uzyskać 25 punktów na 128 możliwych do uzyskania wg kryteriów wyboru operacji,

g)      forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

h)      planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania w ramach:

Celu ogólnego I

Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Celu szczegółowego I.1

Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie: I.1.5. Likwidujemy bariery z PROW.

Projekty parasolowe w zakresie wspierania powstawania i działalności organizacji lokalnych

 a)                  termin realizacji operacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 Wniosek wypełniamy za pomocą generatora umieszczonego pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3f48ef1b46897ff&&b=31b9623375b5f931ae66a18c3ee908db

Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie, zaś informacje w nim podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, a także wzór sprawozdania z realizacji zadania, kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem: www.su-se.pl, zakładka „Projekty Grantowe”.

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku, jednakże za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

W przypadku równej ilość punktów przyznanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje głosowanie ustalające kolejność projektów pod względem ważności operacji w stosunku do realizacji LSR.

Lista wymaganych dokumentów:
 1.  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym ocena własna liczby punktów w poszczególnych kryteriach (w treści wniosku, lub osobny załącznik), w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD-komplet dokumentów).

 Warunki udzielenia wsparcia.
 Wyboru operacji dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny wstępnej, która dotyczy:

·    złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

·    zgodności operacji z LSR w tym z programem oraz zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

·    zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

·    spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 Cel ogólny LSR
I. Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel(e) szczegółowe LSR
I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcia
 I.1.5 Likwidujemy bariery z PROW

Konkurs na projekty parasolowe

  Wartość  wskaźnika  z  LSR pozostająca do realizacji:
Liczba organizacji pozarządowych wspartych w ramach programu (EFRROW) szt. 7
Odwołanie się od decyzji Rady

Grantobiorca może odwołać się od: negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 lit. d  Procedur przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego, lub wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

1)      Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny operacji.

2)      Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej LGD w załącznikach ogłoszenia (załącznik nr 14)

Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD  adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie LGD, tj. Suwałki ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 – 16:00, tel.:87 565 53 64, mail: biuro@su-se.pl

Biuro terenowe w Sejnach:

od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30

 tel:87 735 13 89, mail: biuro1@su-se.pl

Pełna treść ogłoszenia pdf poniżej.

Załączniki do ogłoszenia:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze - 2-2018 - NGO publ.pdf pdf 216.62 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
Zal 1 Procedura Granty Su-Sej.pdf pdf 532.46 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 2 do ogłoszenia-Fiszka.docx docx 78.05 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
Zal 2 zal nr1 do Fiszki Budzet.xlsx xlsx 11.13 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 3 do ogłoszenia - WoPG v1.doc doc 535.50 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 4 do ogłoszenia-Karta weryfikacji zgodności z LSR.docx docx 80.10 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 5 do ogłoszenia- Weryfikacja grantobiorcy.xls xls 64.50 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 5.1do ogłoszenia-Karta oceny-infrastruktura turystyczna NIE DOTYCZY.doc doc 118.50 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 5.2 do ogłoszenia-Karta oceny-wsparcie dzieci - NIE DOTYCZY.doc doc 108.00 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 6 do ogłoszenia-Karta oceny-wsparcie organizacji lokalnych.doc doc 109.00 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
Zal 7 Umowa o powierzenie grantu.docx docx 123.07 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 8 Wzór weksla_in_blanco_z_deklaracja_wekslowa.doc doc 43.00 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 9 do ogłoszenia-oswiadcze_poręczyciela weksla.docx docx 12.42 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 10 do ogłoszenia - Wniosek o rozliczenie grantu.doc doc 223.00 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 11 do ogłoszenia-oświadcz o kwalifik vat załącznik do WoRG.docx docx 75.48 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 12 do ogłoszenia-Regulamin naboru.doc doc 165.50 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 13 Regulamin Rady LGD.pdf pdf 2.31 MB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
zal 14 Wzór odwołania.doc doc 51.00 KB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik
Zal 15 LSR_Suwalsko_Sejneńska_LGD.pdf pdf 2.22 MB Dodany 18.10.2018 r. Pobierz plik