OGŁOSZENIE O NABORZE
NR   2 /2020 /G
 Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
w zakresie projektów grantowych

Cel ogólny I Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowyI.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie I.1.5. Likwidujemy bariery z PROW.

Mała infrastruktura sportowa, rekreacyjna, turystyczna i kulturalna

 1.      Termin, miejsce i tryb składania wniosków.

 Termin, od którego można składać wnioski: od 06.07.2020 od godziny 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski: do 27.07.2020 do godziny 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. Suwałki ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 2.      Termin, miejsce i tryb składania fiszek do wniosków.

  Fiszki należy składać od 22 /06/2020 do 13 /07/2020, od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30. Fiszkę (załącznik nr 2 do ogłoszenia) wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy przesłać na adres biuro@su-se.pl lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia (ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Złożenie fiszki do wniosku nie jest obowiązkowe.

 3.       Zakres tematyczny naboru: Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej
4.      Limit dostępnych środków: 200 000,00 zł
5.      Wysokość kwoty projektu grantowego: od 5000,00 do 50 000,00 zł
6.      Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł
7.      Intensywność pomocy wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych
8.      Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 5% kosztów kwalifikowanych
9.      Minimalne wymagania: należy uzyskać 40 punktów na 128 możliwych do uzyskania wg kryteriów wyboru zadań
10.  Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów
11.  Tytuł projektu grantowego:

„Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej” -3 edycja
 a)             termin realizacji zadań: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 Wniosek wypełniamy za pomocą generatora umieszczonego pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=6ea7249eb1c5a7b5&&b=31b9623375b5f931ae66a18c3ee908db 

Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie, zaś informacje w nim podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, a także wzór sprawozdania z realizacji zadania, kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem: www.su-se.pl, zakładka „Projekty Grantowe”.

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku, jednakże za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

W przypadku równej ilość punktów przyznanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje głosowanie ustalające kolejność projektów pod względem ważności zadań w stosunku do realizacji LSR.

Lista wymaganych dokumentów:
 1.  Wniosek wraz z załącznikami, w tym potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyboru oraz ocena własna liczby punktów w poszczególnych kryteriach (w treści wniosku, lub osobny załącznik), w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD-komplet dokumentów).

 Warunki udzielenia wsparcia.
 Wyboru zadań dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny wstępnej, która dotyczy:

·    złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

·    zgodności zadania z zakresem tematycznym, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

·    zgodności zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

·    zgodności zadań z programem (PROW 2014-2020) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

 Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 Cel ogólny LSR
I. Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel(e) szczegółowe LSR
I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcia
I.1.5 Likwidujemy bariery z PROW

Konkurs na projekty parasolowe

 Wskaźnik produktu
 
Liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW)
 Liczba organizacji pozarządowych wspartych w ramach programu (EFRROW)

 Odwołanie się od decyzji Rady

Grantobiorca może odwołać się od: negatywnej oceny zgodności zadania z LSR lub nieuzyskania przez zadanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 lit. d  Procedur przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego, lub wyniku wyboru, który powoduje, że zadanie nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

1)      Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny zadania.

2)      Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej LGD w załącznikach ogłoszenia (załącznik nr 14)

 Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD  adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie LGD, tj. Suwałki ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:30 – 15:30, tel.:87 565 53 64, mail: biuro@su-se.pl.

Biuro terenowe w Sejnach:

od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30

 tel:87 735 13 89, mail: biuro1@su-se.pl

Załączniki do ogłoszenia:

 1.         Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego

2.         Wzór Fiszki

3.         Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.         Karta weryfikacji zgodności z LSR

5.         Karta weryfikacji grantobiorcy

6.         Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru

7.         Wzór umowy o powierzenie grantu

8.         Wzór weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

9.         Wzór oświadczenia poręczyciela

10.       Wzór wniosku o rozliczenie grantu

11.       Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

12.       Regulamin Naboru

13.       Regulamin Rady Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

14.       Wzór odwołania od decyzji Rady

15.       Lokalna Strategia Rozwoju

Dodany 19.06.20